Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewoonlijk heeft men daarom de ruimte vlak onder de pakkingbus door een buisje n met kraan (fig. 221), met de stijgbuis in verbinding gebracht (§ 225). Men kan ook dit buisje zonder kraan maken, en het onder de diukklep doen uitmonden [waartoe deze laatste hooger geplaatst moet worden (fig. 232)]; dan wordt bij eiken slag de lucht in de stijgbuis gedreven en kan zich dus geen eenigszins aanmerkelijke hoeveelheid in den cilinder verzamelen.

b. De onderdeden eener niijtipompinriehting.

§ 229» ALGEMEENE OPMERKINGEN. Het zou ons veel te ver voeren, indien wij de verschillende inrichtingen wilden beschrijven van alle onderdeden, welke aan de pompen voorkomen. Tot goed begrip van het geheel zal het echter noodzakelijk zijn het voornaamste er van mede te deelen. Daar evenwel de samenstelling en de bouw der pompen in hooge mate afhankelijk zijn van de ruimte in den put, de diepte er van, de hoeveelheid en den aard van het op te pompen water enz. willen wij volstrekt niet beweren dat een of ander hierna beschreven type in alle voorkomende gevallen het best is. Ons doel is eenvoudig den lezer op zoodanige wijze voor te lichten, dat hij in staat is de werking ook van andere inrichtingen gemakkelijk te begrijpen.

Bij den waterzak onder in de mijn is als regel een hefpomp geplaatst, die het water naar de perspompen toevoert. Dit geschiedt omdat de eerste gemakkelijk kan worden verplaatst, en bij het verder afdiepen van den put steeds dienst kan doen.

Inderdaad werkt een zuig- of hefpomp evengoed wanneer zij vrij wordt opgehangen, wat met de perspomp niet het geval is. Men behoeft dus ingeval de put verdiept wordt slechts de stijgbuis van boven naar omstandigheden te verlengen, terwijl de machine genoegzaam zonder ophouden kan doorwerken.

Evenzeer kan een hefpomp nog in werking worden gehouden voor het geval zij door een plotselingen watertoevloed of door een stilstand der machine onder water is gekomen. In principe kan een perspomp dit ook, maar bij een gebrek aan de kleppen of den zuiger zouden deze moeilijk kunnen worden nagezien, terwijl bij de hefpomp alle deelen van boven door de stijgbuis kunnen worden uitgenomen en ingebracht. De zuigbuis is van onder met gaatjes voorzien (geperforeerd) en meestal wat verwijd, om de grootere onreinheden in het water legen te houden. Ook maakt men tot dit doel wel een uit ijzerdraad gevlochten zak onder aan de zuigbuis vast.

Sluiten