Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden, en dus verhinderd om de as w te draaien, s gaat langzaam naar boven en heft daardoor ten slotte f zoover op dat v vrij wordt. Het gewicht q valt nu naar beneden, de as w draait met alle daaraan bevestigde deelen,

d slaat den eenen arm van m neer, heft daardoor den anderen arm en het *

gewicht T op, opent de klep e en de zuiger en Z gaan naar boven.

Deze toestand is in fig. 216 voorgesteld: Z gaat naar boven, k heft tegen het einde van den slag den hefboom h op en draait w weer in zijn vroegeren stand, d wordt gedraaid, houdt dus niet meer den arm van m tegen, zoodat het gewicht T kan werken en de klep e gesloten wordt. Gelijktijdig wordt ook s door den katarakt naar beneden getrokken, de klink a sluit zich tegen v aan en het geheel blijft in den in fig. 215 geteekenden stand tot aan den volgenden opgaanden slag.

De katarakt c (fig. 215) is een met water of olie gevuld vat, waarin een met plunger u voorziene cilinder o is bevestigd, aan welks bodem zich een klepje x bevindt. Het opgaan van dit klepje is door een aanslag begrensd en heeft steeds tot dezelfde hoogte plaats; het neergaan er van kan door een onder de klep aangebrachten hefboom met trekstang ij geregeld worden. De katarakthefboom i is bij n draaibaar, en daarenboven aan den plunger-, en door een tweearmigen hefboom met draaipunt b met de kataraktstang s verbonden, en zoo noodig door een gewicht g bezwaard.

Uit het voorgaande volgt dat s tijdens de pauze naar boven, en tijdens den daarop volgenden zuigerslag naar beneden moet worden bewogen. De eerste beweging heeft plaats door belasting van den hefboom i en gaat des te langzamer, hoe lager de stang ij is gesteld d. w. z. hoe kleiner de uitvloeiopening van o is; het duurt dan ook zooveel langer tot de opgaande stang s de opening der klep e bewerkt m. a. w. dat de pauze grooter of kleiner wordt.

De neergang van s tijdens den volgenden slag gaat echter gelijktijdig met het opgaan van den katarakt door S die door een duim l den hefboom»opheft.

De gang bij de machine is dus als volgt:

In de onderste pauze gaan u en » naar beneden, s naar boven en maakt w los (fig. 216), e wordt geopend, zuiger en Z gaan opwaarts. Tegen het einde van den opgaanden slag sluit Z door k en h de klep e; de machine staat stil, gelijktijdig trekt Z door l den katarakt op, en beweegt tevens s naar beneden zoodat a kan invallen.

Gedurende de nu volgende, door een tweeden katarakt bepaalde pauze, wordt dus h door k en t in zijn hoogsten stand gehouden; deze katarakt opent de uitlaatklep voor den stoom; de zuiger en Z gaan naar beneden, evenals de hefboom li totdat t> door f wordt tegengehouden.

,4

Sluiten