Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den put worden gebracht, zoowel voor de ademhaling der arbeiders als ter afvoer van de dampen en gassen welke bij het schièten ontstaan. Meestal wordt deze door middel van buizen toegevoerd, waarbij de blazende methode om de in § 138 aangevoerde redenen de voorkeur verdient.

Slechts weinig gesteenten zullen zonder een verzekering kunnen blijven, en bij den geruimen tijd, die voor het afdiepen van een mijnput in den regel noodig is, zal de verweering ook op dergelijke vaste gesteenten meestal inwerken, en dit in te sterker mate, naar gelang de wanden van den put door de werkzaamheden zelf meer gescheurd zijn. In elk geval zal dus een neiging dier wanden bestaan om af te brokkelen, wat gevaar voor de werklieden zou opleveren en dus zooveel mogelijk moet voorkomen worden.

Men brengt daarom een voorloopige betimmering aan, waarvan de vorm en afmetingen afhankelijk zijn van de gedaante van den put en den aard van het gesteente alsmede van de helling der lagen of de uitgeoefende drukking. Wij zullen hierop nader in § 241 terugkomen.

Deze betimmering is ook noodzakelijk ter plaatsing der ladders voor bet personeel, welke moeten worden aangebracht ook waar de werklieden op andere wijzen (b. v. in de tonnen) in en uit den put getransporteerd worden.

§ 239. HET MAKEN VAN EEN PUT VAN BENEDEN NAAR BOVEN. Wordt b. v. een nieuwe put voor een beslaande mijn gemaakt, zoo kan men de werkzaamheden dikwijls hetzij geheel hetzij voor een gedeelte van beneden naar boven doen geschieden, wat de volgende voordeelen heeft:

le. het gewicht der massa werkt mede bij het losbreken, zoodat het werk vlugger gaat;

2e. het verkregen puin zal niel zelden in de mijn zelf kunnen gebruikt worden en dus geen transport naar boven noodig hebben; en zelfs waar dit noodig is zal het laden in de wagens veel gemakkelijker plaats viuden; 3e. na het schieten behoeft het puin niet eerst te worden weggeruimd

vóórdat met het werk kan worden voortgegaan;

4e. de aanwezigheid van water hindert het werk volstrekt niet, en pompen zijn overbodig;

Be. de werklieden zijn geheel gevrijwaard tegen het gevaar voor invallende voorwerpen en kabelbreuken.

Daartegenover staan echter de nadeelen:

a. dat het maken der boorgaten in opstijgende richting een meer geoefend personeel vereischt dan dat op de gewone afdalende wijze;

b. dat een sterkere luchtstroom noodig is omdat de warme lucht en gassen

Sluiten