Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een hellende galerij en dan met een dwarsgalerij tot onder den nieuw te maken put te komen.

Intusschen kan het werk ook eenigszins anders worden ingericht n. 1. door, zooals fig. 244 aangeeft, den blinden put en de dwarsgalerij geheel te doen vervallen, doch van den bodem van den oorspronkelijken put slechts met een putje g van geringe doorsnede naar beneden te gaan, en dit eerst later tot de gewenschte breedte te verwijden. Er blijft dan een gedeeltelijke pijler m staan, en men is verplicht den waterzak s naast den put te verleggen. Het massief m wordt dan onder die afdeeliug geplaatst, welke voor den opvoer van het product dient.

II. «EDAMTfi ESI «ROOTTE DER PUTDOORSWEDE.

§ 2lO. De wijze van ondersteuning of bekleeding der pulwanden hangt behalve van de natuur van het gesteente ook af van den vorm der puldoorsnede, en wij zullen deze laatste dus vooraf bespreken. Hij is rechthoekig of rond; voor geringe afmetingen en in goed samenhangend gesteente, waar een houten verzekering voldoende is, wordt nog wel de vroeger algemeen gebruikelijke rechthoekige vorm gebruikt; voor putten van grootere dwarsdoorsnede is de ronde vorm de meest ralioneele. In bijzondere gevallen maakt men den put ook wel elliptisch, of rondt de zijden van den rechthoek af (fig. 239); in het laatste geval wordt dan de put meest gewoon afgediept en de afgerondrechthoekige vorm der doorsnede door het metselwerk (§ 245) verkregen; men zal dit echter zelden bij nieuwe putten toepassen, doch veelal indien bestaande rechthoekige putten later bemetseld moeten worden.

Bij rechthoekige putten plaatst men het best de lange zijden evenwijdig met de richting waarin de grootste drukking van het gesteente te verwachten is, dus bij het doorgraven van sedimentgesteenten loodrecht op het strijken der lagen, omdat evenwijdig aan de helling er van de drukking het sterkst is, en deze dus werkt op de kortste d. i. de meest weerslandhiedeude zijde van den put. Dezelfde dispositie neme men in acht bij elliptische pntten; zij is natuurlijk bij ronde niet op te volgen. Dit kan een aanleiding zijn om b. v. in sterk hellende lagen elliptische of rechthoekige pulten te nemen.

Rechthoekige putten hebben het voordeel dat alle gedeelten op de meest praktische wijze kunnen gebruikt worden, terwijl bij ronde steeds een deel der ruimte onbenut blijft. Daartegenover staat dat ronde gemakkelijker af te diepen zijn, en een steenen- of ijzeren verzekering beter aan te brengen is, terwijl men door denzellden pul voor opvoer, waterloozing en klimschacht in

Sluiten