Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelden concentreert zich hierin een niet onaanzienlijk gedeelte van het erts, dat op de gewone manier voor een goed deel verloren zou gaan. De bij de scheiding vallende rijkere ertsstukken worden uit de kastjes dan eveneens korten lijd in het stroomend water afgewasscheu ten einde het aanhangende ertsslof op te vangen, vóór zij verder naar de stapelplaats of de smelterij vervoerd worden.

§ 2SS. TOT HOEVER DE HANDSCHEIDING WORDT UITGEBREID. Het aantal verschillende producten dat bij de handscheiding verkregen wordt, laat zich niet in het algemeen aangeven, en is afhankelijk van de samenstelling der uitgebroken ertsen en de waarde der daarin aanwezige nuttige mineralen.

Men vergete echler niet dat bij de volgende mechanische bewerkingen steeds niet onaanzienlijke verliezen worden geleden; dat de ertsen daardoor in fijnen toestand met elkaar vermengd raken en dan dikwijls moeilijk te scheiden zijn; dat het ten slotte resulteerende fijne ertsslik in de meesle gevallen niet zoo geschikt is voor de afscheiding van het metaal door middel der smeltingsprocessen ; en dat de handscheiding het eenige middel is om de afscheiding der ertsen met oordeel des onderscheids te doen plaats hebben.

Het is dus aan te raden zooveel mogelijk, zonder in peulerwerk te vervallen, de handscheiding ten koste der mechanische zuivering uit te breiden, en het aantal producten natuurlijk op rationeele wijze te verkrijgen, doch niet te klein te nemen.

Elk product wordt afzonderlijk in overdekte loodsen opgeslagen en, indien een voldoende hoeveelheid er van aanwezig is, verder verwerkt. Niet alle producten gaan naar de mechanische zuivering; dit is alleen dan noodig indien hetzij het ganggesteente (b. v. kwarts, kalkspaat, enz.) hetzij een of meer der bijgemengde ertsen bij de latere smelting hinderlijk of schadelijk zouden zijn en dus moeten verwijderd worden. Wij zullen ons hiermede echter niet bezig houden en alleen nagaan wat nog met de werkelijk le zuiveren producten geschiedt.

c. De klasseering.

§ 2Sê. NOODZAKELIJKHEID EENER VOORAFGAANDE VERBRIJZELING VAN DE BIJ DE HANDSCHEIDING VERKREGEN ONZUIVERE PRODUCTEN. Wij hebben gezegd (§ 250, 251) dat een geringe grootte der stukken verhinderde om met voordeel de handscheiding toe te passen. De verdere zuivering berust echler op het verschil in soortelijk gewicht der bestanddeelen indien deze dezelfde grootte hebben (§ 249) en deze zuivering

Sluiten