Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gruis bij » naar beneden valt. Slechts zelden wordt de arbeid geheel droog uitgevoerd; meestal wordt reeds bij f door de buis g niet kraan, water ingebracht (waschlrommels) en is tevens boven den trommel nog een horizontale buis voorhanden met een aantal kleine gaatjes voorzien, waardoor voortdurend een regen op en in den trommel valt. Hierdoor worden de openingen van den trommel steeds open en schoon gehouden en tevens de stoflige ertsdeelljes verwijderd. In de figuur is m de riemschijf ter overbrenging der draaiende beweging.

De gaatjes der zeven zijn in den regel niet vierkant, omdat daarbij de diagonaal veel langer is dan de zijden; men neemt ze rond of zeshoekig.

Wij zullen later (§ 261) gelegenheid hebben nader op dezen klasseerarbeid terug te komen, kunnen echter hier reeds opmerken dat in trommels met één onveranderlijke zeefopening slechts twee producten worden verkregen, doch dal het natuurlijk ook mogelijk is denzelfden trommel bij genoegzame lengte achtereenvolgens met openingen van verschillende grootte te voorzien, waarbij dan de kleinste vóóraan moet geplaatst worden en elke afdeeling haar eigen afvoerkanaal moet hebben. Voor n afdeelingen krijgt men dan met één trommel (n -}~ 1) producten. Daar echter de grootste stukken dan alle zeven moet passeeren zijn deze aan sterke afslijting onderhevig, waarbij nog komt dat de klasseering vooral op de eerste fijnere zeven door de groote hoeveelheid materiaal en spoedige verstopping der openingen zeer onvolkomen is. Daarbij vallen van een mengsel van groote en kleine korrels de laatste veel spoediger door een grove dan door een fijne zeef.

Bij de nieuwere zuiverinrichlingen legt men liever een aantal trommels elk van één zeei onder en tegelijk vóór elkaar, waarbij dus het uit den eersten trommel doorvallende product onmiddellijk in den tweeden trommel komt, enz. Men kan dan omgekeerd de eerste trommels de grootste openingen geven en zondert successievelijk kleinere stnkken af.

Het uit de mijn komende ertsgruis (minder dan 65 mM.) wordt nu in zulk een waschtrommel van 30 mM. openingen gebracht en het uittredende product zooals gezegd is aan een zuiverscheiding onderworpen. Wat met de doorvallende producten geschiedt hangt af van de verdere bewerking. Vooraf zullen wij echter de verbrijzelingswerktuigen eeuigszins nader bespreken.

d. We verbrijzeling.

§ 2'ïfi. STEENBREKERS. Bij de steenbrekers heeft de verbrijzeling plaats tusschen twee vlakke gietijzeren (resp. gietstalen) platen, waarvan de

Sluiten