Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoe grooler ook het onderscheid tusschen twee opeenvolgende openingen kan zijn, omdat men dan met minder soorten kan volstaan: de ondervinding moet hierbij uitspraak doen. Meer dan een verschil van 1 */a mM. in grootte wordt echter zelden voor twee achtereenvolgende zeven genomen.

Overigens is het principe en de werking dezer apparaten genoegzaam uit het voorgaande duidelijk geworden, zoodat wij daarop niet verder zullen ingaan.

De trommelzeven hebben het nadeel dat zij veel ruimte innemen, vooral in hoogte, waar meerdere onder elkaar zijn geplaatst; daarenboven verslijten zij zeer spoedig door de sterke wrijving en kosten dus tamelijk veel aan onderhoud. In den laatsten tijd worden daarom proeven genomen met op veeren rustende platte zeven, die door een stang aan een excentriek zijn verbonden en daardoor een heen en weergaande, doch tevens kort-slingerende beweging verkrijgen. Elke zeef is in drie deelen verdeeld met verschillend groote openingen. Bij het ertszand (§ 266) zijn die openingen zeer klein en zouden zij spoedig verstopt raken; om dit laatste te verhinderen hangt men de zeef aan de veeren op en maakt dat zij bij de benedenwaartsche beweging juist raakt aan de oppervlakte van een bak met water: hierdoor worden de verstoppende deeltjes weer uit de openingen gelicht en kunnen verder geschoven worden (zie ook de slingerzeef en draaizeef in §274 bij de klasseering van kolen).

2. Jtf' sorteerinf).

§ PRINCIPE DER SORTEERING. Worden korrels die tot dezelfde

klasse behooren (dus dezelfde grootte bezitten) naar hun absoluut gewicht gesorteerd, zoo beduidt dit tegelijkertijd een sorteering naar hun soortelijk gewicht. In een geklasseerde ertsmassa vallen alle deelen, die een gelijk specifiek gewicht hebben, tn het water ook met dezelfde snelheid. Waren nu in die massa alle korrels homogeen, zoo zou met deze sorteering tevens het einddoel, het afscheiden van een of meer zuivere producten kunnen bereikt worden. Aan de evengenoemde voorwaarde wordt echter in den regel niet voldaan: er zullen steeds behalve korrels, die uit zuiver erts en zuiver gesteente bestaan, ook zulke aanwezig zijn, die beide stoflen in verschillende verhouding bevatten. Bij de sorteering zullen dus zoogenaamde tusschenproducten ontstaan, en het hangt van de waarde van het erts af, of men deze eenvoudig wegwerpt of aan een nadere verbrijzeling (en dan door stampers) onderwerpt, om ze daarna opnieuw een klasseering en sorteering te laten ondergaan.

Op blz. 286 van deel I hebben wij reeds een overzicht gegeven van de

Sluiten