Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5e. de verkoopwaarde van kolen vermindert in den regel naarmate de stukgrootte kleiner wordt; bij ertsen is dit óf niet öf in veel minder mate het geval. Een verbrijzeling der kolen moet dus waar dit doenlijk is worden vermeden, waaruit weer volgt dat de handscheiding in veel sterker mate wordt toegepast dan bij ertsen;

4®. fijne kolen hebben een groote neiging om water op te zuigen, en dit kan meestal niet volledig op mechanische wijze verwijderd worden. Een watergehalte der kool is echter slechts tot een zekere grens onschadelijk, zoodat het kolenstof, waar dit op de natte wijze verkregen en verzameld is alleen voor weinige doeleinden geschikt is (zie 8e). Waar zeer stoffige kool moet gereinigd worden doet men beter dit op den drogen weg te doen door middel van een luchtstroom (§ 275). Uit het voorgaande volgt tevens dat een verbrijzeling der kool, als stofvermeerderend, ook in dit opzicht nadeelig is;

5®. een aantal metalen bezit de eigenaardigheid, dat door een zelfs zeer geringe bijmenging van zeker ander metaal, een of meer der beste eigenschappen (b. v. pietbaarheid, buigzaamheid, rekbaarheid) in meerdere of mindere mate verloren gaan. Waar in de ertsen bestanddeelen voorkomen. die na het uitsmelten een zoodanigen schadelijken invloed kunnen uitoefenen, moeten zij zooveel mogelijk, soms met groote kosten, verwijderd worden.

Kolen echter dienen slechts om warmte te verkrijgen, en al is het om audere redenen (b. v. roosterverstopping, schadelijke invloed op ijzerwerk) aan te raden schiefer en pyriet zoo volledig mogelijk te verwijderen, zoo kan men toch dikwijls reeds volstaan met het gehalte dier schadelijke sloffen op eenvoudige wijze te verminderen en dan door vermenging met zuivere kool de verkoopwaarde van het gemengde product voldoende le verhoogen.

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke vermenging met zuiver product bij ertsen gewoonlijk niet tot een bruikbaar resultaat kan leiden;

6e. kolen hebben in het algemeen veel minder waarde per gewichts- of maateenheid dan ertsen. Daar de zuivering de zelfkosten van het product niet onbelangrijk verhoogt, en wel in des te sterker mate hoe meer zij wordt uitgebreid, volgt hieruit dat bij kolen veel spoediger dan bij ertsen de grens zal bereikt zijn waarbij het nog mogelijk is met voordeel te zuiveren. Kolen, die bij het bereiken dezer grens nog te onzuiver zijn, zijn eenvoudig onverkoopbaar;

7®. de groote hoeveelheden mineraal welke gewoonlijk in de koolzuiverings-

Sluiten