Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn voorzien. Al deze radertjes worden gelijktijdig door een ketting zonder eind in draaiende beweging gebracht. Vlak onder deze staven ligt een vast rooster van in de lengterichting liggende staven, zoodat vierkante openingen van de gewenschte grootte ontstaan, die de gruiskolen laten doorvallen. De kolen worden door het draaien der ronde staven langzaam voortgeschoven.

Een eenvoudige maar zeer goede verandering is door R. Karop aangebracht; hij vervangt de ronde staven door ovale en wel in dier voege dat zij om den andere in de breedte en in de hoogte liggen. Hierdoor wordt het voortschuiven der kool vergemakkelijkt, terwijl bij het draaien toch de openingen even groot blijven.

§ 27J. DE ZEVEN. De door de in de vorige § beschreven roosters

vallende gruiskool wordt dikwijls nog aan een verdere klasseering onderworpen

over zeven, waarbij al dadelijk wordt opgemerkt, dat het van elke zeef

afgevoerde product tegelijk een sorteering door handscheiding ondergaat. Deze

laatste heeft plaats hetzij op de zeven zelf indien zij plat zijn, of, bij trommel-

resp. spiraalzeven, met behulp van sorteerbanden waarop het door de zeven

afgedragen product voortdurend wordt afgevoerd.

De zeven zijn samengesteld uit staaldraad, of uit plaatijzer met ronde

openingen. De laatste zijn in het algemeen sterker, klasseeren beter en raken

niet zoo spoedig verstopt.

Hetzij zij plat of gebogen zijn, steeds wordt aan de zeven een of andere

beweging medegedeeld, die bij de eerstgenoemde soort altijd eene in het vlak

der zeef gelegene is. Men kan onderscheiden:

regelmatig heen en . , .

, , in de lengte der zeel: gewone schudzeef; weergaande bewe-

in de breedte der zeef: systeem Sauer-Maver.

Voor ging

platte zeven stootende beweging in de lengte der zeef: stootzeef.

regelmatig draaiende | systeem Klönne (draaizeef);

beweging | systeem Karlik (slingerzeef).

Voor | ronddraaiende bewe-1 gewone trommels;

gebogen zeven l ging om de as I spiraaltrommels.

Uit het groot aantal soorten is reeds het belang dezer inrichtingen voor de koolzuivering op te maken.

De platte zeven met heen en weergaande beweging behoeven wel geen nadere beschrijving. Zij liggen onder ongeveer 10° helling en men gebruikt er meerdere onder elkaar met afwisselend tegengestelde helling en ver-

WJNONTGINNING. 21

Sluiten