Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men onderscheidt zetmachines voor fijne en grove kolen. De eerste (waarop koolstukken tot 8 mM. verwasschen worden) hebben de eigenaardigheid dat het product niet onmiddellijk op de zeven rust maar op een bed van noordsche veldspaat, dat de fijne kool laat doorvallen en de schieferstukjes terughoudt.

Het natte product wordt meestal in paternosterwerken met geperforeerde bakken in een toren gebracht om daar verder af te druppelen en te drogen.

Met de verdere werktuigen welke bij de natte methode aangewend worden zullen wij ons echter niet verder bezig houden.

111. DE ZUIVERING OER GOUDIIOIJDENDE

PRODUCTEN.

§ 298. Goudertsen. Deze stoffen spelen in de mijnindustrie een zoo belangrijke rol dat zij een afzonderlijke behandeling in dit werk verdienen, te meer daar de gevolgde werkwijzen bij de zuivering niet in alle opzichten overeenstemmen met die, welke bij andere ertsen voorkomen.

Terwijl b. v. bij deze laatste de eigenlijke zuivering in verreweg de meeste gevallen geheel gescheiden is van de winning (extractie) van het in de ertsen bevatte metaal (of van de metalen) zijn beide in den regel gecombineerd bij de goudertsen.

Vooral ook hel feit dat de goudmijnindustrie in Indië reeds gevestigd is en naar wij hopen van lieverlede een grootere vlucht zal nemen, heeft ons doen besluiten aan het verlangen van velen te voldoen en het onderwerp in dit werk wat uitvoeriger te behandelen dan in den eersten druk was geschied, al moeten wij ons daarbij (wat eigenlijk niet in het kader van hel boek past) hier en daar een weinig op scheikundig gebied begeven.

Intusschen is de stof te uitgebreid dan dat wij in détails zouden kunnen treden; wij zullen daarom deze laatste niet of zeer vluchtig behandelen en het meeste gewicht leggen op de beginselen, die de verschillende methoden van zuivering en extractie beheerschen. Deze laatste berusten op de volgende eigenschappen van het metaal goud:

I. in aanraking gebracht met kwikzilver wordt het hierdoor zeer gemakkelijk opgenomen; het verkregen metaalmengsel noemt men een amalgama of amalgaam en de bewerking zelve heet amalgameeren. Wordt zulk een amalgaam verhit, dan verdwijnt (vervluchtigt) het kwikzilver en het goud blijft achter;

Sluiten