Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. amalgameering kan alleen dan met voordeel worden toegepast indien het goud, of ten minste een vrij aanzienlijk gedeelte er van, niet gebonden en in voldoend groven toestand is.

D. Smelt int/. Pyrietige ertsen, welke tamelijk rijk zijn aan koper en niet te arm zijn aan goud kunnen, vooral indien zij tevens arsenikum bevatten, zoodat een voorafgaande roosting noodzakelijk zou zijn, soms met meer voordeel op een zoogenoemden kopersteen (matte) versmolten worden.

Bij dit zoogenoemde »pyrietig smelten" wordt de daartoe noodige warmte geheel of voor het grootste gedeelte opgeleverd door de verbranding van de iu de pyrieten aanwezige zwavel, welke warmte dus hier nuttig wordt aangewend terwijl zij bij het roosten, geheel verloren gaat en men daarbij nog een groote hoeveelheid brandstof noodig heeft.

Bepaalde voorwaarden voor deze smeltmethode zijn: le. een kopergehalte groot genoeg om al het goud en zilver op te nemen; 28. genoeg kiezelzuur om met het aanwezige ijzer een goede slak te geven; 3e. genoeg pyrieten om de noodige warmte voor de smelting op te leveren.

De methode heeft, behalve een zeer hoog goud-rendement, nog het voordeel dat de ertsen niet vooraf behoeven te worden fijngemaakt, omdat de smelting beter verloopt als de massa in vrij groote stukken in den oven komt; een verbrijzeling alleen door sleenbrekers is dan ook voldoende.

De smelting geheel en al zonder eenige brandstoftoevoeging uittevoeren gelukt slechts zelden en alleen onder bijzonder gunstige omstandigheden; gewoonlijk is men verplicht 1—3% van het ertsgewicht aan cokes bijtevoegen en warme lucht in den oven te blazen; doch zelfs dan is de methode niet zelden met voordeel toetepassen.

Indien in de buurt loodertsen goedkoop zijn te verkrijgen kan het soms aanbeveling verdienen deze met de goudertsen te mengen en, op lood le versmelten, waarin dan het goud en zilver worden opgenomen en waaruit ze door scheikundige middelen weer kunnen verwijderd worden.

Een nadeel van al de smeltmethoden is dat zij de edele metalen niet als afgewerkte producten opleveren, zooals dit bij de andere methoden het geval is.

Daar bij den aanvang eener ontginning in den regel de vereischte toestellen nog niet voorhanden zijn en trouwens, zooals uit het bovenstaande genoegzaam gebleken is, de keuze der beste behandelingsmethode van een gouderts van een aantal factoren afhangt, die soms alleen uit de praktijk kunnen worden geleerd, doet men verreweg het verstandigst in de daarvoor beslaande

Sluiten