Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote hoeveelheid grof zand, die zich mei vrij aanzienlijke snelheid over de platen bewoog, oorzaak was dat het amalgaam spoedig werd weggewreven.

Zulke baggermachines zijn werktuigen, die het doel dat zij beoogen: het afzonderen en winnen van het in het zand bevatte goud, op tamelijk onvoldoende wijze uitvoeren. De oorzaken zijn velerlei van de soms enorme verliezen, vooral als het goud in fijnen toestand en als kleine blaadjes aanwezig is, zoodal. het dikwijls nog de moeite loont het zand een tweede en zelfs een derde maal te verwerken. Zij werken dan ook in vele gevallen alleen voordeelig door de snelheid, waarmede gewerkt wordt en de geringe exploitatiekosten; het is geen zeldzaamheid als 2000 ton zand per etmaal verwasschen wordt zoodat het per ton verkregen goudgehalte slechts gering behoeft te zijn.

Men gebruikt deze machines niet alleen in rivieren maar ook tot het uitbaggeren van de soms zeer uitgestrekte alluviale afzettingen, welke langs de rivieroevers zijn gelegen en zelfs lot de ontginning van oudere afzettingen, welke vrij hoog boven den oever zijn gelegen; in het laatste geval is de stand van den emmerketting natuurlijk juist omgekeerd als in de rivier en steekt zij aan den voorsteven van het vaartuig naar boven en een eind naar voren uit.

Laatstbedoelde afzettingen kunnen echter zoo hoog liggen dat deze wijze van ontginnen niet meer kan worden aangewend; dan, en ook in andere gevallen kan men dikwijls gebruik maken van de zoogenoemde hydraulische methode, mits door afdamming eener boog gelegen vallei of op andere wijze de beschikking kan worden verkregen over een vrij aanzienlijke boeveelheid water onder hoogen druk. Dit water wordt dan door een buisleiding tot aan de plaats van ontginning gebracht, aldaar in eenige takken verdeeld, welke aansluiten aan even zooveel stevige slangen, waarvan hel uiteinde, voorzien van een koperen mondstuk, in de band wordt gehouden en in de richting van de verwasschen laag. Door de enorme kracht van het water wordt deze laag weggespoeld, het materiaal valt naar beneden en wordt met het water in soms zeer lange houten goten geleid, waar bet goud van lieverlede bezinkt, terwijl het zand wegloopt (zie hieronder).

Voor proefnemingen op kleine schaal of voor de ontginning van terreinen van minder groote uitgestrektheid zijn de voornoemde inrichtingen om hun kostbaarheid natuurlijk niet geschikt.

Rijkere terreinen onderzoekt men nog altijd het best met den waschbak; hiertoe is echter een zekere hoeveelheid water noodig, die in sommige goudrijke streken, b. v. West-Auslraliƫ, niet voorhanden is. Men schept dan het zand in een vlakken bak en laat het door dezen schuin te houden langzaam uitvloeien onder de werking van den gewonen wind of van een blaasbalg;

Sluiten