Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmetingen van helling en richting van verwerpingen, gesteentelagen, ertsgangen enz. moeten zorgvuldig uitgevoerd en levens afzonderlijk vermeld worden.

Aan het einde van dit hoofdstuk is een goede inrichting van een meetboek voor het gebruik der boussole aangegeven (§ 312).

2. Met theodoliet.

§ 299. Bij metingen met den theodoliet, waar nauwkeurigheid hoofdzaak is en hel opstellen van het instrument veel tijd kost, worden de slagen zoo lang mogelijk genomen ook omdat men daarbij den kijker juister kan instellen. Het inschetsen der gemeten ruimten geschiedt op dezelfde wijze als bij de boussole is opgegeven. Op elke standplaats wordt zoowel de eigenlijke hoek als zijn supplement gemeten en wel in den regel meermalen (§ 281 en 287).

Men zou natuurlijk ook voor theodolietmetingen een bepaalde inrichting van het meetboek kunnen voorschrijven, maar door de herhaalde meting van denzelfden hoek en de steeds dubbele noniusaflezing zou het aantal rubrieken zeer groot worden en daardoor meer kans zijn tot het maken van vergissingen. Eenvoudiger en praktischer is het dus in het geheel geen indeeling le maken, doch eiken slag voor zich afzonderlijk te noteeren op zoodanige wijze, dat eerst de uitkomsten der horizontale hoekmetingen op de geschiktste manier onder elkaar geplaatst worden zoodat de berekening onmiddellijk kan worden uitgevoerd, en daaronder de metingen aan den vertikalen cirkelrand worden ingeschreven. Alleen voor de lengtemetingen wordt op de linkerbladzijde een bepaalde rubriek gereserveerd. De verschillende slagen worden door een streep afgescheiden.

Op soortgelijke wijze kan bij het gebruik van waterpasinstrumenten worden gehandeld.

De ter verlichting van het instrument gebezigde lampen zijn öf de gewone veiligheidslampen óf opene lampen, maar in elk geval zonder ijzeren montuur bij boussolemelingen. De eerste geven minder goed licht dan de laatste en zijn daarom dikwijls voorzien van een sterk gekromde lens aan een dubbel geleede stang welke aan een der koperen stijlen wordt vastgeschroefd zoodat men het licht in elke verlangde richting kan concentreeren.

c. Het afwerken van het meetboek.

§ 298, Nadat de in de mijn uitgevoerde boussolemeting in inkt is gezet worden de hoofdzakelijke resultaten overgeschreven in een ander meetboek,

Sluiten