Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Christus en Zijne leden de overwinning wordt beloofd, in zooverre als zij onderling in één Hoofd verbonden zijn. W ant zoo wij niet eenig kenteeken vasthouden, dat onderscheid maakt tusschen wettige en ontaarde zonen van Abraham, omvat deze belofte zonder onderscheid zoowel de Ismaëlieten, als de Idumeërs als ook het volk Israël. Maar de eenheid des volks hangt af van het Hoofd. Daarom nemen de Profeten, zoo dikwijls zij deze belofte Gods willen bevestigen, dit uitgangspunt, dat zij in David samenvloeien tot één lichaam, daar ze zonder hem verdeeld zijn. Het overige kan uit het twaalfde hoofdstuk gehaald worden.

19. Toen vertrokken zij samen naar Berseba. Mozes herhaalt nog eens, dat nu Abraham die harde en ongeloofelijke beproeving doorstaan had, zijn verblijf te Berseba verder rustig is geweest. Dit verhaal en hetgeen daarop volgt over de vermeerdering zijner bloedverwantschap, heeft Mozes daarom hier ingevlochten, opdat wij zouden weten, dat de heilige man, nadat hij was opgevoerd uit den afgrond des doods, op meer dan ééne wijze is verblijd geworden. Want aldus wilde de Heere hem herstellen, dat hij als 't ware een nieuw mensch zou zijn. Toch verhaalt Mozes ook om eene andere reden de nakomelingschap van Nachor, omdat Izaak daaruit eene vrouw zou nemen. Want zeldzaam wordt in de Schriften melding gemaakt van vrouwen, en het is geloofwaardig, dat aan Nachor meer dochters zijn geboren, waarvan slechts Rebecca alleen hier wordt genoemd. De zonen van zijn bijwijf onderscheidt hij van de anderen, omdat zij op een minder schitterende plaats aanspraak hadden, niet omdat het bijwijf als hoer werd beschouwd, maar omdat zij eene vrouw was van den tweeden rang, niet de moeder des huizes, die met den man gemeenschap had aan het goed.

Toch maakte Nachor, doordat hij van zins was een tweede vrouw te huwen, daarom de veelwijverij niet wettig, maar uit de gewoonte van anderen, meende hij, dat hem geoorloofd was, hetgeen uit een allerslechts bederfsel was ontstaan.

Sluiten