Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fel ik niet, of ze zijn destijds in gebruik geweest bij de rijken, maar de eenvoudigheid dier eeuw bracht mede, dat zij ze spaarzaam en zuinig aanwendden. Maar toch verontschuldig ik de zonde daarin niet. Ons echter helpt dit voorbeeld niets, noch verlicht het ons, als wij verkeerde lusten, die ook zonder die brandstof allermoeilijkst kunnen bedwongen worden, prikkelen of nog meer aanzetten. De vrouwen, die met goud verlangen te schitteren, zoeken in Rebecca een voorwendsel voor hun bederf. Maar waarom dan richten ze zich niet geheel naar die zuidelijke leefwijze en dien landarbeid ? Doch gelijk ik reeds gezegd heb misleiden zij zichzelven, die meenen, dat de voorbeelden der heiligen hun steun kunnen verleenen tegen de algemeene wet Gods. Werpt soms iemand tegen, dat dit strijdt met de bescheidenheid van een eerbaar en zedig meisje, dat ze van een vreemd man, en een dien ze te voren nooit gezien had, ringen en armbanden aannam, dan zeg ik, het kan zijn, dat Mozes vele woorden, die over en weer gewisseld zijn, overslaat, waardoor zij waarschijnlijk is aangezet om alles te durven aannemen. Ook kan het wezen, dat hij in de eerste plaats verhaalt, wat in volgorde het laatste was. Immers een weinig verder in het verband volgt, dat Abrahams knecht heeft gevraagd, van wien zij eene dochter was. Tevens moeten wij in het oog houden de eenvoudigheid van dien tijd. Vanwaar toch komt het, dat het niet schandelijk was voor een meisje, om alleen de stad uit te gaan, dan alleen doordat destijds de zeden der menschen niet zulk een gestrenge bewaking der eerbaarheid noodig maakten? Nu blijkt uit het verband, dat het sieraad haar niet is gegeven als een schandelijk lokmiddel der verleiding, maar om het aan hare ouders te toonen, opdat het aangaan der verloving des te gemakkelijker zou vallen. Aangaande de waarde zijn de uitleggers het niet eens. De ringen schat Mozes op een halve sikkel, de armbanden op tien sikkelen. Hieronymus vertaalde in plaats van een halve sikkel, twee sikkelen. Ik voor mij meen, dat de oorspronkelijke zin is, dat de armbanden tien sikkelen waard waren, doch het voorhoofdsiersel of de ringen de helft, dat is vijf sikkelen. Want daar er niets is toegevoegd aan het woord JH3 (Bakah) heeft dit betrekking op het grootere getal. Anders zou de verhouding tusschen de armbanden en het voorhoofdsiersel volstrekt onevenredig wezen. Voorts, als wij een sikkel houden voor vier Attische drachmen, krijgt

Sluiten