Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men een lagen prijs. Daarom meen ik, dat een pond goud wordt bedoeld, dat een veel grootere som uitmaakt dan een muntstuk.

26. E11 de man boog zich. Toen Abrahams knecht hoorde, dat hij Bethuels dochter had aangetroffen, wordt hij meer en meer opgewekt tot eene goede verwachting. Toch verblijdt hij zich niet, gelijk niet godvreezende menschen gewoonlijk doen, als over een toevalligen samenloop van omstandigheden, maar hij dankt God, en schrijft het toe aan Zijne voorzienigheid, dat hij zoo gunstig regelrecht werd geleid tot het verlangde doel. Hij beroemt zich dus niet over zijn goede fortuin, maar verkondigt, dat God barmhartig en trouw had gehandeld met Abraham, dat is, dat Hij vanwege Zijne barmhartigheid, waarachtig is geweest in het vervullen Zijner beloften. Wel wordt de uitdrukking ook op menschen overgebracht, gelijk een weinig verder in vs. 49 volgt: „Zoo gij barmhartigheid en trouw zult bewijzen aan mijnen heer Abraham, geeft het mij dan te kennen." Eigenlijk past het echter op God, dat Hij uit vrije genade de menschen begunstigt, en daarom geneigd is tot weldoen; en voorts, dat Hij, door hunne verwachting nooit te verijdelen, zich trouw en waarachtig betoont Deze dankbetuiging leert ons dus, dat wij steeds Gods Voorzienigheid voor oogen hebben te houden, om aan Hem toe te schrijven, wat ons voorspoedig gelukt.

Zij boodschapte het in het huis har er moeder. Het kan wezen, dat de moeder van Rebecca afzonderlijk heeft gewoond , niet dat ze haar huisgezin geheel had afgescheiden van haren man, maar dat ze hare dochters en dienstmaagden onder hare hoede had Ook kan men het eenvoudiger uitleggen, dat zij regelrecht gegaan is naar de tent harer moeder, omdat zij het gebeurde haar vrijer kon mededeelen, dan aan haren vader. Het is waarschijnlijk echter, dat toen Bethuel door bericht zijner vrouw er mede in kennis was gesteld, de zoon Laban op beider bevel is gezonden, om den gast binnen te brengen. Het overige heeft geene verklaring noodig.

83. Ik zal niet eten, voordat. Mozes begint aan te toonen, hoe de ouders van Rebecca er toe geleid zijn, om haar aan hun neef ter vrouwe te geven. Dat de knecht van de toegegerichte spijs weigert te eten, voordat de zaak was afgedaan, daarin zien wij, zijn vlijt en trouw, en inet recht wordt dit gerekend tot de weldaden, waarmee God zijn knecht Abraham

Sluiten