Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldus toch neemt dit bijgeloof bijna in de geheele wereld toe, dat de menschen een deel van hun vertrouwen onttrekken aan de eenige bron alles goeds en het op kanalen er van overbrengen. Die toevoeging : „God, voor wiens aangezicht ik heb gewandeld", verklaar ik, schoon anderen die laten slaan op Abrahams rechtschapenheid en goed geweten, het liefst van zijn eigen vertrouwen, n. 1. dat hij zich God heeft gesteld tot Bestuurder zijns levens, en hij vertrouwende, dat God voor hem zou zorgen, van Zijne genade zich afhankelijk gevoelde.

Zoo hij barmhartigheid, doet. Zooeven heb ik gezegd, wat deze uitdrukking beteekent, n. 1. menschlievendheid bewijzen en met goede trouw behandelen. Aldus vraagt hij bescheiden en dringend, om hunne toestemming tot het huwelijk van Izaak en Rebecca. Zoo hij van hen een weigerend antwoord kreeg, zegt hij ter rechter of ter linkerzijde te zullen gaan, d. i. elders uit te zullen zien ; want de rechterzijde en linkerzijde stelt hij tegenover den rechten weg, waarlangs hij tot hen was geleid. Spitsvondig echter is de opmerking, die enkele Joden aanvoeren, dat hij zou gegaan zijn tot Lot of tot Ismaël.

50. Van den Heere is deze zaak gekomen. Omdat zij uit de rede van dezen man overtuigd zijn, dat God de bestuurder was van dit huwelijk, verklaren zij, dat het hun niet vrijstond iets te zeggen tot bestrijding daarvan. Zij zeggen n. 1. dat de zaak van den Heere is gekomen, omdat Hij door duidelijke teekenen Zijn wil had geopenbaard. Hieruit zien wij, dat schoon de ware godsdienst deels was uitgedoofd, deels met zondige dwalingen was besmet, de vreeze Gods toch nooit zoo geheel is uitgebluscht, of dit grondbeginsel bleef in aller hart geprent, dat God moest worden gehoorzaamd. Bijaldien nu ellendige afgodendienaars, die bijna van de vroomheid waren afgevallen, zich aan God onderwierpen, zoodat het niet geoorloofd was van Zijnen wil af te wijken, hoeveel te meer past ons dan gehoorzaamheid? Zoodra wij dus Gods wil hebben ervaren, moeten niet alleen de tongen stilzwijgen, maar ook alle gevoelens stil zijn, omdat het eene onheilige stoutmoedigheid is, ook maar ééne gedachte toe te laten, die daartegen strijdt.

Hij aanbad. Wederom verhaalt Mozes, dat Abrahams knecht God heeft gedankt, en niet zonder reden teekent hij dezen uitweg der vroomheid zoo dikwijls aan, omdat zich, wijl God niets meer van ons eischt, eene allertreurigste traagheid in dit ii 4

Sluiten