Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lost. Want vanwaar kreeg hij de nieuwe kracht tot echtelijke gemeenschap, daar Paulus verklaart, dat hij reeds vroeger naar het lichaam verstorven was ? Augustinus meent, dat hem niet maar voor korten tijd kracht is gegeven, die genoegzaam was om Izaak te verwekken, maar dat hij door Goddelijke herstelling weer jong geworden is voor den overigen tijd zijns levens. Dit gevoelen neem ik gaarne aan, niet alleen omdat het den roem van het wonder verdubbelt, maar ook om andere redenen. Wat ik vroeger gezegd heb, dat Izaak door een wonder is verwekt, omdat hij het geestelijke zaad was, is hiertegen geen bezwaar, want eigenlijk herleefde Abrahams bouwvallig lichaam om zijnentwille. Dat anderen daarna zijn verwekt, was als het ware eene bijkomende omstandigheid. Zoo wordt die zegening Gods: ā€˛Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt U", die in verband staat met het huwelijk, uitgestrekt tot ongebonden wellust. Ten minste als Abraham eene vrouw heeft gehuwd, terwijl Sarah nog in leven was (waar ik meer voor ben) verdiende hij niet, dat God zijn overspelig huwelijk zegende. Maar hoewel het voor ons verborgen is, waarom deze toeneming der genade tot de rechte mate aanwies, toch schittert daarin Gods verwonderlijke Voorzienigheid uit, dat hoewel uit de andere zonen vele niet onaanzienlijke volken voortkwamen, bij Izaak alleen het geestelijk verbond bleef, waarvan de anderen het teeken in hun vleesch droegen.

6. E11 aan de zonen der bijivijven. Mozes verhaalt, dat toen Abraham den dood nabij kwam, hij een plan heeft beraamd, om twisten onder zijne zonen na zijn dood te voorkomen, doordat hij Izaak stellende tot eenigen erfgenaam de overigen met geschenken voorzien van zich wegzond. Wel was het voor het uiterlijke eene harde en wreede scheiding, maar ze beantwoordde aan Gods instelling en besluit, dat aan Izaaks nakomelingen het ongehinderd bezit des lands zou blijven. Want het stond aan Abraham niet vrij om naar eigen goedvinden de erfenis te verdeelen, waarmede reeds Izaak voor goed was begiftigd. En daarom bleef er niets over, dan dat hij op vermelde wijze voor hen zorgde. Als tegenwoordig iemand een van zijne zonen zich tot erfgenamen uitkiest, en de overigen uitsluit, doet hij hen onrecht en ontsteekt hij met den fakkel van eene onbillijke onterving verderfelijke twisten in zijn huis. En daarom houde men in het oog de bijzondere reden, waardoor Abraham

Sluiten