Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat hij heeft verhaald, dat Ezau sterk was en gehecht aan de jacht, en een veldman, stelt hij daar tegenover Jacobs zachten geest, omdat hij thuis rustig leefde, zoodat hij traag scheen te zijn,gelijk de Grieken c'ix.i>rhouq (vikositous) noemen, die thuis zittende geen blijken geven van vlijt. Kortom de vergelijking heeft dezelfde kracht alsof Mozes Ezau prijst om zijn kracht, maar van Jacob zegt, dat hij zich aan huiselijke rust overgaf; en dat de eerste van dien aard is geweest, dat hij beloofde een krachtig man te zullen worden, maar deze niets aanbevelingswaardigs had. Als de eer van het eerstgeboorterecht door het hemelsch besluit op Jacob was overgedragen, waarom liet God hem dan in de tent liggen en angstig bij den haard gedoken neerzitten ? Is het niet omdat God Zijne uitverkiezing voor een tijd soms wil verborgen houden, opdat de menschen niets zouden toekennen aan hunne eigene voorbereiding.

28. Iza√ľk nu beminde Ezau. Om te beter te toonen, dat zijne uitverkiezing krachtig genoeg is, om alle hulpmiddelen van elders te ontberen, ja sterk genoeg om alle hinderpalen uit den weg te ruimen, laat God toe dat Ezau door de liefde en het oordeel zijns vaders wordt voortgetrokken, opdat Hij aan Jacob het voorkomen eenigermate zou geven van een ten achter gestelde. Daar Mozes dus uit zoovele omstandigheden duidelijk bewijst, dat alleen in Gods welbehagen Jacobs aanneming is gegrond geweest, is de onbeschaamdheid van hen, die haar laten afhangen van den wil des menschen, of ten deele om zoo te zeggen aan de middelen en de voorbereidingen toeschrijven, volstrekt onverdragelijk. Maar hoe is het mogelijk, dat de vader, niet onbekend met de Godspraak, zich toch meer aangetrokken gevoelde tot den eerstgeborene, schoon hij wist dat deze van Godswege verworpen was ? Immers het zou een blijk van vroomheid en bescheidenheid geweest zijn, als hij meer zijne begeerte onderdrukt had, en aan God had gehoorzaamd. Van nature heeft de eerstgeborene aanspraak op den voorrang in de liefde, maar het stond den vader niet vrij, hem te verheffen boven zijnen broeder, daar hij door Gods openbaring tot onderwerping was gedwongen. Maar dit is nog veel schandelijker en onwaardiger voor een heiligen aartsvader, wat Mozes er spoedig aan toevoegt, dat hij door de smaak van het wildbraad is verlokt, om zijnen zoon Ezau meer te beminnen. Zou dan bij hem de gtreeling van het verhemelte zooveel waard zijn geweest, dat

Sluiten