Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'gedaan, en u in vrede hebben laten weggaan! Gij nu zijt de gezegende des Heeren."

30. Hij nu maakte voor hen een maaltijd en zij aten en dronken.

31. En stonden vroeg op, en zwoeren elkander, en Izaak leidde hen uit en zij gingen in vrede van hem.

32. Bovendien geschiedde het op dienzelfden dag, dat Izaaks knechten kwamen, en hem berichtten aangaande den put, dien zij gegraven hadden, en zij zeiden tot hem: „Wij hebben water gevonden."

33. En hij noemde hem „Sibhah", daarom is de naam der stad Beërseba tot op dezen dag.

34. Ezau nu was veertig jaren oud, en hij nam tot vrouw Jehudith, de dochter van Beëri, den Hethiet, en Bosmath, de dochter van Elon, den Hethiet.

35. En zij verbitterden den geest van Izaak en Ribca.

1. E11 er was een hongersnood. Met dezelfde verzoeking waarmede Abraham tweemaal was beproefd, verhaalt Mozes dat ook zijn zoon Izaak is gekweld. Hoe hard en geweldig deze aanval was, heb ik te voren uiteengezet. Moeilijk en hard toch was die staat, dat de Heere wilde, dat de Zijnen in het land, dat Hij hun beloofd had te zullen geven, gasten zouden zijn, dié gedurig naar nieuwe woonplaatsen moesten verhuizen. Dit echter schijnt nog minder te dragen, dat Hij zelfs niet toeliet, dat ze daar als vreemdeling verkeerden, en een onstandvastig en bewegelijk leven leidden, maar Hij ze bijna van honger deed omkomen. Wie zou niet zeggen, dat de Heere het Zijne was vergeten, daar Hij zijne kinderen, die Hij in zijne trouwe zorg had opgenomen, zelfs niet schaarsch en armoedig van levensmiddelen voorzag ? Doch aldus oefende God de heilige vaderen opdat wij, onderricht door hun voorbeeld, niet al te verwijfd en te teer in de beproevingen zouden zijn. Wat de woorden e re t, sc oon er tweemaal een hongersnood was ten tijde van braham, maakt Mozes slechts van een melding, die nog versch in het geheugen lag.

2. En de Heere is kern verschenen. Zonder twijfel is dit de opgave der reden, waarom Izaak zich naar die streek begaf m plaats van naar Egypte te trekken, hetgeen voor hem mis-

Sluiten