Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij met den koning van Gerar had gesloten, maar Izaak heeft de oude herinnering weer opgehaald en het door hem geslotene verbond daarmee verbonden.

34. Ezau nu was veertig jaren oud. Om vele redenen verhaalt Mozes Ezau's huwelijken. Want dat hij zich vermengde met de inwoners des lands, van wien het heilige geslacht Abrahams was afgescheiden, en dat hij verwantschap aanknoopte, die hem deed gebonden worden, was reeds een zeker voorspel van zijne verwerping. Ook dit is door Gods wonderlijk beleid gebeurd, dat de schoondochters voor den heiligen Aartsvader en zijne vrouw bitteren hard waren, opdat zij langzamerhand minder zouden hechten aan dat verworpene volk. Als de zeden des volks hun hadden behaagd, en zij deugdzame en inschikkelijke dochters hadden gekregen, zou Izaak misschien volgens hun wensch ook vandaar eene vrouw hebben genomen. Nu was het niet geoorloofd, dat zij onderling door huwelijken zouden verbonden worden, want God wilde, dat zij eeuwige vijanden zouden zijn. Want vanwaar anders zou de erfenis van Abrahams nakomelingen voortkomen, dan uit den ondergang van hen, bij wie zij een tijd lang als vreemdeling hadden verkeerd ? Door die ongunstige huwelijken snijdt God dus te voren alle verlokselen den pas af, opdat het door Hem gestelde onderscheid zou blijven bestaan.

Hieruit nu blijkt hoezeer Ezau door Izaak met vaderlijke liefde werd bemind. Want schoon de heilige man met recht de vrouwen van zijnen zoon haatte, en zijn gemoed tegen haar was verbitterd, hield hij toch niet op met hem ten hoogste welwillend te zijn, gelijk wij later zullen zien. Over de veelwijverij is elders gesproken. Zoozeer had dit bederf overal bij alle volken ingang gevonden, dat die gewoonte, hoe slecht ook, als wet werd beschouwd. Het is dus geen wonder, dat die man geheel overgegeven aan de begeerlijkheid zijns vleesches, daaraan toegaf door twee vrouwen te nemen.

27ste HOOFDSTUK.

1. Het geschiedde nu toen Izaak oud geworden was, en zijne oogen waren verduisterd, zoodat hij niet kon zien, dat hij Ezau, zijn oudsten zoon, tot zich riep en tot

Sluiten