Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heilige Geest verklaart, dat niet genoeg beminnen gelijk staat met haten. En daarom zal niemand voor God onschuldig zijn aan haat, die niet zijn naaste heeft bemind.

Niet alleen wordt eene verborgene veete als haat beschouwd, maar ook het verwaarloozen van broederen, de lauwheid in de liefde, die overal op de wereld heerscht. Doch naar dat elk nauwer aan den ander verbanden is, moet men zich beijveren, om door een meer heiligen band van liefde onderling samen te stemmen.

Bovendien is onder echtgenooten, ook al twisten zij niet openlijk, wanneer zij elkander met minder liefde dienen, elke afkeer niet ver van haat verwijderd.

32. Zij noemde zijn naam Ruben. Mozes verklaart dat Lea niet ondankbaar jegens God is geweest. Het lijdt geen twijfel, of destijds werden in het algemeen Gods weldaden beter opgemerkt dan tegenwoordig. Want eene goddelooze ongevoeligheid maakt zich bijna van aller hart meester, zoodat ze als beesten, alle bewijzen, die God geeft van Zijne goedheid, inslokken. Voorts schrijft Lea God niet alleen hare vruchtbaarheid toe, maar tevens duidt ze de oorzaak aan, n. 1. dat de Heere hare verdrukking heeft aangezien, en haar een zoon is gegeven, opdat zij de genegenheid van haren man tot zich zou trekken. Daarom is het waarschijnlijk, dat zij toen zij zag, dat zij veracht werd, de toevlucht heeft genomen tot gebeden, om van den Hemel eenige verlichting te ontvangen. Want dankzegging is het bewijs, dat de menschen zich te voren in gebeden hebben geoefend; en evenzoo zien zij, die niets van God verwachten, om hunne traagheid al het goede, dat Hij hun schenkt voorbij. Lea richt dus in haren zoon een gedenkteeken op, om haar aan te sporen tot lof van God. Ook leert deze plaats, dat diegenen door den Heere worden aangezien, die onrechtvaardig van de menschen worden veracht. En hieruit trekken vooral de geloovigen een nuttige troost, van wie de ervaring toont dat ze het meest veracht zijn op de wereld. Zoo dikwijls zij dus hard en smadelijk worden behandeld, moeten zij met die gedachte zich troosten, dat ze daarom te meer in de gunst staan bij God. Met haren tweeden zoon handelde Lea evenzoo. Want ze geeft hemeenen naam, afgeleid van ā€˛hooren", om zich te herinneren, dat hare zuchten door den Heere verhoord zijn. En daaruit maken wij op (wat ik een weinig te voren heb gezegd) dat zij, toen de verdrukking haar benauwde, hare smarten heeft neergelegd

Sluiten