Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde huwelijk. Daaruit besluiten wij, dat er geen einde komt aan het zondigen, als eenmaal Gods inzetting is verwaarloosd. En dit is het, wat ik bedoelde, dat hij niet terstond door Gods kastijding tot bezinning is gekomen. Wel doet hij dit op aanraden zijner vrouw, maar was dan zijne vrouw in de plaats van God, van wien alleen de wet des huwelijks moet uitgaan ? Doch om zijne vrouw genoegen te doen, of om hare boosheid te bedaren, aarzelt hij niet, om van Gods bevel af te wijken. Baren op de knieën, is niets anders dan een kind aan een ander ter opvoeding overgeven. Bilha was eene dienstmaagd. Zij baart derhalve niet voor zichzelve, maar voor hare meesteres, die door zich haar kind toe te eigenen, de eer van moeder te zijn heeft verkregen. Daarom wordt als verdere verklaring er aan toegevoegd „ik zal kinderen krijgen of gebouwd worden uit haar".

Het werkwoord, dat Mozes hier gebruikt, wordt afgeleid van „kind", want kinderen zijn als het ware de steun van het huis. Maar het is goddeloos van Rachel, dat zij door een verkeerd middel, en zoo goed als tegen den wil van God moeder zoekt te worden.

5. En Bilha ontving! Het is een wonder, dat God het overspelig huwelijk met de eer van nakomelingschap heeft verwaardigd. Doch aldus strijdt God soms door weldaden tegen de slechtheid der menschen en begiftigt Hij onwaardigen met zijne genade. Maar niet altoos op dezelfde wijze straft God de overtredingen der Zijnen, en ook drijft hij niet altoos met dezelfde snelheid de gevoelloosheid uit, maar Hij wacht de geschikten tijd af om te verbeteren.

Daarom wilde Hij, dat diegenen, die uit dit zondige huwelijk geboren waren, als wettige kinderen zouden beschouwd worden. Zoo heeft ook Mozes een weinig te voren Bilha vrouw genoemd, schoon ze bijzit verdiende te heeten. Ook gaat hier de gewone regel niet op, dat hetgeen in den beginne niet deugde, nooit door verloop van tijd wordt hersteld. Want schoon de overeenkomst verkeerd was, waartoe man en vrouw verkeerdelijk tegen Gods bevel en de orde der natuur waren overgegaan, toch geschiedt het door eene bijzondere gunst, dat de verbintenis, die op zichzelve beschouwd overspelig was, de eer verkrijgt van het huwelijk. Maar eindelijk begint Rachel aan God toe te kennen, wat Hem toekomt, doch deze hare belijdenis, vol van eerzucht, bevat niet de minste oprechtheid en

Sluiten