Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij hadt was klein in mijn oog." Hieronymus heeft dit goed en juist vertolkt: „voordat ik kwam". Want Mozes noemt Jacobs aangezicht in plaats van zijn aankomst en intrek.

30. Wanneer ik nu dit doe. Daar hij tot nog toe zijn best gedaan heeft voor een ander, verklaai t hij dat het onbillijk zou zijn, om zijn eigen huisgezin te verwaarloozen. Deze orde toch schrijft de natuur voor, dat elk zou zorgen voor het hem toevertrouwde huisgezin. Daartoe strekt ook de uitdrukking van Salomo: „Drink water uit uwe fonteinen, en laten de stroomen afvlieten naar uwe buren," Spr. 5 : 15. Als Jacob alleen geweest was, had hij vrijer zich geheel aan het belang van anderen kunnen wijden. Maar thans nu hij de echtgenoot is van vier vrouwen, en de vader van eene talrijke nakomelingschap, mocht hij deze niet vergeten, die hij uit Gods hand had ontvangen om op te voeden.

31. Gij zult mij niets geven. Opmerkelijk is de tegenstelling tusschen dezen zin en den vorigen. Want Jacob vraagt niet een zekere en bepaalde som als loon, doch op deze voorwaarde sluit hij eene overeenkomst met Laban, dat hij zal krijgen al het gespikkelde en geplekte, dat uit schapen en geiten, die rein en van ééne kleur zijn, geboren wordt. Voorts ligt er iets duisters in de woorden. Want Jacob schijnt reeds op het oogenblik de geplekte schapen te vragen in plaats van loon. Doch uit het derde vers, dat daarop volgt, kan men een anderen zin opmaken, n.1. dat Jacob liet afzonderen al het gespikkelde uit de kudde, en hij die overgaf aan de zonen van Laban om te weiden, maar dat hij zelf de schapen en geiten behield, die met geene vlekken waren bezet.

En ja, het zou ongerijmd geweest zijn, dat Jacob thans een deel der kudde voor zich opeischte, terwijl hij nog zoo even erkende, dat hij tot hiertoe nog geen voordee' had behaald. Bovendien zou die winst grooter geweest zijn dan billijk was, en het was niet te verwachten, dat dit van Laban kon verkregen worden. Toch ontstaat de vraag, door welke hoop of door welk plan kwam Jacob er toe om deze voorwaarde aan te bieden. Een weinig later zal Mozes verhalen, dat hij eene list heeft gebruikt, opdat uit een helderwitte kudde, gespikkelde en geplekte lammeren werden geboren. Maar in het volgende hoofdstuk verklaart hij dit veel duidelijker, n.1. dat Jacob van Godswege daarin onderricht is. Schoon het niet geloofwaardig was, dat die overeenkomst nuttig zou zijn voor den heiligen man,

Sluiten