Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, maar toch staat zijn kwaadwilligheid op zijn gelaat te lezen.

2. Toch zcide de Heere tot Jacob. Hierin komt nog duidelijker de bescheidenheid uit van den heiligen man, dat hij ziende, dat hem kwaad dreigde van de zijde zijns schoonvaders, toch geen voet durft te verzetten, dan op aandrang van eene nieuwe Godspraak.

Terwijl nu de Heere met daden reeds hem had getoond, dat hij zijn verblijf niet langer moest rekken, zet Hij thans hem ook aan met woorden. Dit voorbeeld moet ons leeren, dat schoon de Heere ons door tegenspoed tot onzen plicht brengt, wij toch weinig nut daarvan zullen hebben, zoo zijne woorden geen klem daarbij zetten.

Ook zien wij, hoe het gaat met slechten, hetzij ze onbezonnen voortvaren in hun kwaad, hetzij ze doorslaan tot razernij. Zullen wij daarom voordeel trekken van de uiterlijke teekenen, dan moeten wij den Heere vragen, dat Hij ons voorlichte door zijn Woord. Dit beoog: ook Mozes voornamelijk, dat wij zouden weten, dat Jacob op Gods bevel teruggekeerd is naar zijn vaderland. Het land Kanaan nu wordt niet daarom het land genoemd van Abraham en Izaak, omdat zij vandaar afkomstig waren, maar omdat het hun van Godswege tot eene erve was toegezegd. h,n daarom werd de heilige man met dit woord er op gewezen, dat al verkeerde Izaak daar als vreemdeling, hij toch voor God de erfgenaam en heer was van dat land, schoon hij niets daarin bezat dan een graf.

4. En Jacob zond. Hij ontbiedt zijne vrouwen om haar zijn plan voor te leggen en haar aan te sporen tot het deelnemen aan zijne vlucht. Het was toch de plicht van een goed echtgenoot, haar met zich te nemen, en daarom moesten zij er mede in kennis worden gesteld. Nu was hij niet zoo verblind, dat hij de talrijke gevaren niet overwoog. Het was lastig, de vrouwen, die nooit buiten haar vaderlijk huis geweest waren, naar een verre streek langs een onbekenden weg mee te krijgen. Ja zelfs bestond er vreeze, dat ze zich zouden trachten te verdedigen, door haren man aan de vijanden te verraden. Velen zou in zulk een warboel de moed ontzinken, en met verwaarloozing van de huwelijkstrouw zouden zij alleen met zich zelve te rade zijn gegaan, t Was dus een bewijs van Jakobs standvastigheid, dat hij liever gevaar wilde trotseeren, dan de plicht van een goed echtgenoot en huisvader verzaken.

Sluiten