Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader het bemerkte. Intusschen wilde hij te kennen geven door welke moeiten Jacob was omringd, zoodat hij geen uitweg zag dan in de vlucht. Want Laban had besloten, om hem zijn geheele leven lang gevangen te houden, evenals iemand die tot de groeven of de mijnen veroordeeld is. Voorts hebben wij ook uit dit voorbeeld te leeren, om als de Heere ons roept, ons krachtig te verzetten tegen alle hinderpalen van welken aard ook; ook moeten wij ons niet verwonderen, dat vele en zware moeilijkheden zich op onzen weg voordoen.

22. En aan Laban zverd geboodschapt. Eene tijdruimte van drie dagen gaf de Heere aan zijn knecht, om in dien tijd den Eufraat over te trekken en in het gebied van het beloofde land te komen. Ook is misschien in dien tusschentijd Labans toorn wat bedwongen, terwijl de eerste gloed daarvan heftig was. Dat Hij hem vervolgens midden op de reis liet achterhalen geschiedde, om aldus Zijne hulp te glansrijker te toonen. Wel was het begeerlijk, om niet op zijn tocht te worden opgehouden, en niet door de aankomst zijns schoonvaders met vijandelijke bedoelingen doodelijken schrik op het lijf te krijgen. Maar als Laban gelijk een wild dier enkel op moord zint, doch plotseling door den Heere wordt bedwongen, heeft dit veel meer kracht en nut om het geloof van den heiligen man te versterken. Want naar mate in de hulp Gods macht helderder had uitgeblonken, naar die mate ging hij steunende op zijne hulp, te meer gemoedigd voorwaarts te midden der overige beproevingen. En hieruit leeren wij, dat de beproevingen, die ons voor een tijd lastig vallen, toch tot onze zaligheid gedijen, als wij ons slechts gehoorzaam aan Gods wil onderwerpen, daar Hij met opzet ons aldus oefent, om beter te toonen hoe goed Hij voor ons zorgt, 't Was een droevig en ellendig schouwspel, dat Jacob met zulk een huisgezin bij zich, vluchtte alsof hij een kwaad geweten had; maar dit was nog veel smartelijker, en vreeselijker, dat Laban hem dreigde te dooden en het op zijn ondergang gemunt had. De manier van bevrijding nu, die door Mozes wordt beschreven, was veel schitterender, dan alle overwinningen. Want God daalt van den hemel af, om zijnen knecht te helpen, en stelt zichzelven tot tegenpartij en bedwingt op een enkel oogenblik die ontembare woede, die Laban verteerde.

23. En hij volgde liem een reis van zeven dagen. Omdat Labans wreedheid reeds bedaard of althans beteugeld was, durft

Sluiten