Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Mozes hierin opgemerkt, dat hij de plaats een naam geeft tot blijvend herinneringsteeken.

3. Toe7i zond Jacob boden. Door toedoen van Gods voorzienigheid had Ezau toen reeds zijnen vader verlaten en zich naar het gebergte Seïr begeven, uit eigen beweging. Op die wijze verliet hij het beloofde land, en bleef het bezit daarvan open voor Jacobs nakomelingen zonder dat broedermoord noodig was Want het is niet aan te nemen, dat hij door een bevel zijns vaders tot dien stap gedwongen is, of dat hij van woonplaats is veranderd, omdat hij als de mindere van zijn broeder wilde beschouwd worden. Veeleer vermoed ik, dat hij met vele schatten is verrijkt geworden, die zijn vertrek uit het huis zijns vaders noodig maakten.

Wij weten immers, dat onheilige menschen en de kinderen dezer eeuw zoo begeerig haken naar oogenblikkelijk voordeel, dat als zich het een of ander opdoet, dat hunne begeerlijkheid past, zij daarop aanvallen met dierlijke woede. Heerschzuchtig en woest was Ezau, ook had hij de eerbied voor zijne moeder afgelegd, en hij wist, dat hij ook door hen werd gehaat. Zijne vrouwen verwekten gedurig twisten. Het begon hem hard en lastig te vallen, om op den leeftijd van een grijsaard nog de plaats van een zoon des huizes te vervullen. Immers, trotsche menschen gevoelen zich niet vrij, als nog iemand boven hen uitmunt.

Om dus vrij van de wetten van anderen te zijn, wilde hij liever afgezonderd van zijnen vader leven. Door verlokselen van dien aard is hij verleid, om zonder te denken aan de beloofde erfenis, de plaats open te laten voor zijnen broeder. Maar ik geloof, dat dit van Godswege is geschied, gelijk God door Maleachi (Hoofdst. 1 : 3) verklaart, dat Ezau's uitgaan naar den berg Seïr eene soort van verwijdering is geweest. Want hoewel hij uit eigen beweging is verhuisd, is hij toch door Gods verborgen besluit van dat land beroofd, dat hij zoo innig begeerd had. Door oogenblikkelijke heerschzucht verlokt, is hij dus blind geweest in zijne keuze, daar het land Seïr bergachtig en woest en minder vruchtbaar en lieflijk was. Dat hij echter een beroemd man geweest is, blijkt daaruit, dat hij het land naar zich noemde. Toch is het waarschijnlijk, dat het land door Mozes proleptisch Edom wordt genoemd, omdat men het later zoo begon te noemen.

Sluiten