Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als door een 'wonder naar eene andere streek, om hem terstond midden uit het gevaar weg te nemen? Waarom strekte Hij niet, zonder een woord te spreken, de hand naar hem uit, en bedwong Hij niet aller woede, zoodat niemand hem eenige schade kon berokkenen ? Maar Mozes staat niet zonder reden stil bij dit deel der geschiedenis. Want hieruit leeren wij, waar wij de beste vertroosting in onze rampen hebben te zoeken. Tevens leeren wij hieruit, dat dit de voornaamste oefening van ons leven is, om in alles af hankelijk te leeren zijn van het woord des Heeren. Aldus toch zullen wij de vaste overtuiging krijgen, dat wanneer God ons eenmaal behoudenis heeft beloofd, Zijne handelwijze met ons allerbest is, en aldus zullen wij niet aarzelen, midden door doodsgevaren voort te gaan. Ook had de verschijning nog een ander doel n.1. dat Jacob niet alleen goed zou beseffen, dat God zijn bevrijder was, maar ook opdat hij, na vooruit door het woord te zijn gewaarschuwd, zou leeren, alles wat later is gevolgd, aan God toe te schrijven. Want daar wij loom en traag zijn, is de ervaring alleen lang niet voldoende, om Gods genade te laten uitkomen, zoo niet het geloof, op grond van het woord, daarbij komt.

En toog op naar Bethel. Hoewel het Gods plan is zijn knecht uit den dood tot het leven te brengen, zoo kon het toch den schijn hebben, alsof God de spot met hem dreef. Immers het antwoord lag voor de hand. „Gij, o Heere, beveelt wel, dat ik op zal trekken, maar alle wegen zijn bezet. Mijne zonen toch hebben zulk een vuur van vijandschap tegen mij aangeblazen, dat ik zelfs in de duisternis niet veilig ben. Ternauwernood durf ik een vinger te verroeren; wat zal er dan wel gebeuren, als ik met zulk eene groote schare mijne kampplaats ga opbreken ? Zal ik niet door mijne beweging nieuwe haat tegen mij uitlokken ?" Doch aldus bleek Jacobs geloof op treffende wijze, daar hij, wetende dat God hem tot een Leidsman en Beschermer op den weg zou zijn, steunende op zijne hoede, zich aangorde tot de reis. Nu beveelt de Heere niet maar eenvoudig, wat Hij wil, dat gebeuren zal, maar door toevoeging eener belofte versterkt Hij ook zijnen knecht. Want in de woorden, waarmede Hii hem herinnert, dat Hij Dezelfde God is, die vroeger hem verschenen was, toen hij vol angst vluchtte, ligt eene belofte opgesloten. Ook het altaar ziet daarop. Dit toch was een teeken van dankbaarheid, en daaruit volgt, dat Jacob daar ongedeerd is aangekomen,

Sluiten