Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet duidelijk zien, dat de natuur hun dit heeft ingeprent, dat het menschelijke lichaam tot onsterfelijkheid is geschapen, en dus zóó weg zónk in den dood, dat het niet geheel verging. Het standbeeld of gedenkteeken ziet eveneens hierop. Geen burcht richtte hij op tot teeken zijner roem voor de nakomelingen, maar hij zorgde voor de oprichting van een grafteeken, dat door alle eeuwen heen zou getuigen, dat hij gehecht was aan het toekomende leven. Door Gods voorzienig bestuur bleef dit heritineringsteeken staan, totdat het volk uit Egypte was teruggekeerd.

23. En lig bij Bilha. Thans wordt eene droevige ja tragische geschiedenis verhaald, van het schandelijke overspel van Ruben met zijne stiefmoeder. Wel noemt Mozes Bilha Jacobs bijwijf, maar hoewel zij niet als moeder des huisgezins en deelgenoote van het bezit in de macht des mans was gekomen, zoo was zij toch wat haar huwelijk betreft eene wettige vrouw, gelijk wij vroeger hebben gezien. Had een vreemde de vrouw van den heiligen man onteerd, reeds dan zou hij zich diep gesmaad geacht hebben. Maar veel bitterder was het zulk een groote smaad van zijn eigen zoon te verduren Welk een schande en hoe afschuwelijk, dat eene moeder van twee stammen zich niet slechts door echtbreuk onteert, maar zelfs door bloedschande. Deze wandaad ' ph is zoozeer in strijd met de natuur, dat ze zelfs niet onder de heidenen werd geduld, 't Is dan ook aan eene verwonderlijke list van Satan te wijten, dat zulk eene ontucht doordrong in het heilig huisgezin, zoodat de uitverkiezing Gods kon schijnen vergeefs te zijn geweest. Op alle mogelijke manieren tracht Satan Gods genade in de uitverkorenen te verijdelen, en als hij dit niet kan gedaan krijgen, schandvlekt hij haar of tracht ze althans te verduisteren. Hierdoor komt het, dat dikwerf droevige voorbeelden in de Kerk binnensluipen. En de Heere laat ook toe dat aldus de Zijnen vernederd worden, opdat zij te nauwlettender op hunne hoede zouden zijn, en ijveriger zouden waken in gebeden, en zouden leeren van zijne barmhartigheid geheel afhankelijk te blijven. Mozes verhaalt alleen, dat Jacob met deze misdaad in kennis is gesteld, maar over zijne smart zwijgt hij Niet dat Jacob ■ ongevoelig was (want zoo stompzinnig was hij niet, dat hij zijne smart niet gevoelde) maar omdat van wege de grootheid de droefheid niet kon worden uitgedrukt.

Sluiten