Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl zij in hunne trouwelooze begeerlijkheid op oogenblikkelijk voordeel belust zijn, bevorderen zij het eeuwig heil van hen, wier ondergang zij anders zouden begeeren. Laten wij daarom uit deze plaats leeren, om in zoogenaamde toevallige zaken, zoowel als in verkeerde plannen der menschen, Gods verborgene voorzienigheid, die alle uitkomsten tot het door Hem bepaalde einde bestuurt, met de oogen des geloofs te zien. Want als Ezau is weggegaan, om afzonderlijk buiten zijn vaderlijk huis te gemakkelijker te kunnen leven, wordt van hem gezegd, dat hij is weggegaan van voor het aangezicht zijns broeders, omdat de Heere het zoo besloten had.

Wel is die uitdrukking onbepaald, dat hij weggegaan is naar een ander land, omdat hij met een onzeker plan zijne woonplaats in onderscheidene plaatsen heeft gezocht, totdat het gebergte Seïr zich voordeed. Op dezelfde wijze zegt men in 't Fransch: „II s'en est allé a son adventure."

9. Rn dit zijn de geboorten van Ezau, den vader van Edom. Hoewel Ezau twee namen had, wordt toch op deze plaats de tweede naam gegeven aan de nakomelingen, die Idumaeërs genoemd zijn. Want opdat het zou blijken, wat de Heere hem terwille van zijnen vader Izaak geschonken heeft, noemt Mozes hem uitdrukkelijk de vader van een talrijk en berucht volk. Ten minste dit is een zaak van niet geringe beteekenis, om de kracht en de vervulling der voorspelling te zien in Ezau's nakomelingschap. Want als Gods belofte zulk eene kracht bezat ten opzichte van vreemde menschen, hoeveel te krachtiger zal zij zich dan ontplooien ten opzichte van de kinderen, die de aanneming en daardoor de erfenis der genade in eigendom bezaten ? Ezau was een onbekend man, en een gast in die streek. Vanwaar komt het dan, dat plotseling uit hem vorsten voortkomen, en een groot bloeiend volk, dan alleen omdat de zegening door Izaak uitgesproken, zulk eene zeldzame uitwerking had?

Want niet zonder naijver regeerde Ezau, noch in eenzaamheid, want te voren woonde op het gebergte Seïr een niet onaanzienlijk volk. Daarom verhaalt Mozes dat te voren krachtige mannen in dat land gewoond hebben, zoodat het niet gemakkelijk ging voor een vreemdeling, om zoo groote macht te verkrijgen, zoo hij niet van Godswege daarin was geholpen.

24. Deze is Anah, die de muilezels uitvond. De oorsprong

Sluiten