Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28. En de mannen, Midianitische kooplieden, kwamen voorbij, en zij trokken Jozef op en hieven hem uit den kuil; en zij verkochten Jozef aan de Ismaƫlieten voor twintig zilverlingen, en deze voerden Jozef naar Egypte.

29. Daarna keerde Ruben weer tot de kuil, en zie Jozef was niet in de knil, en hij scheurde zijne kleederen.

30. En hij keerde weder tot zijne broederen en zeide : de jongen is er niet, en ik, waarheen zal ik henengaan?

31. En zij namen Jozefs rok, en worgden een bokje van de geiten, en doopten den rok in het bloed.

32. En zij zonden den veelverwigen rok, en lieten hem overbrengen tot zijnen vader en zij zeiden : Dezen hebben wij gevonden, beken toch of deze de rok uws zoons is of niet.

33. En hij herkende dien en zeide : dit is de rok mijns zoons, een boos dier heeft hem verscheurd, zekerlijk is Jozef geroofd.

34. En Jacob scheurde zijne kleederen, en deed een zak om zijne lendenen, en weende over zijnen zoon vele dagen.

35. En al zijne zonen en al zijne dochteren stonden op om hem te troosten, maar hij wilde geen troost aannemen, en zeide : weenende zal ik zekerlijk tot mijnen zoon afdalen in het graf; en zijn vader beweende hem.

36. De Midianieten nu verkochten hem in Egypte aan Potifar, den satraap van Pharao den overste der trawanten.

1. En Jacob woonde. Mozes bevestigt, wat hij vroeger getuigde, dat door het heengaan van Ezau, het land werd open gelaten voor den heiligen Jacob, zoodat hij de eenige bezitter daarvan was. Toch kwam hem voor 't uitwendige geen stukje land toe, maar met den aanblik alleen tevreden oefende hij zijn geloof. Ook vergelijkt Mozes hem uitdrukkelijk met zijnen vader, die gedurende zijn geheele leven vreemdeling in dat land was geweest. Hoewel Jacob dus, door het vertrek zijns broeders naar eene andere woonplaats, niet weinig was gevorderd, zoo wilde de Heere toch die vordering voor zijne oogen verborgen houden, opdat hij geheel afhankelijk zou zijn van de belofte.

2. Dit zijn de geboorten van Jacob. Door het woord nn^in Toledooth moet niet zoozeer geslachtlijst, als wel ge-.

Sluiten