Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo zij hem in den kuil laten omkomen. Wat voordeel zullen wij behalen, zegt hij, zoo wij ons met bloed bevlekken ? Want onze handen zijn toch met bloed besmet.

Reeds was hunne woede een weinig bedaard, zoodat zij dit plan tamelijk kalm opnamen, want hoe vreeselijk ook de trouweloosheid was, om een broeder aan vreemde menschen te verkoopen, het was toch iets beter om hem levend te laten gaan, zoodat hij als slaaf werd gevoed. Wij zien dus, dat die vlam van duivelsche nijd, waarvan zij geheel vervuld waren, bedaard is, want zij bekennen, dat zij niets zullen vorderen, als zij hun daad voor de oogen der menschen bedekken, daar een moordenaar onvermijdelijk voor Gods aangezicht moet verschijnen. Immers in het eerst pleitten zij zich van alle schuld vrij, alsof er geen rechter zat in den hemel. Ook begint bij hen het natuurlijk gevoel te spreken, dat vroeger door wreeden haat was te niet gedaan. De ervaring leert dus, dat er in de slechten, die alle menschelijkheid schijnen te hebben uitgeschud,' nog iets daarvan overblijft. Als onze verkeerde en geweldige hartstochten tot uitbarsting komen, verhindert die onstuimige woede de natuur, om hare taak te vervullen. Maar geen verstand is zoo verstompt, dat het niet nu en dan wordt gekweld door het overdenken der misdaden. Immers wijl de menschen zonder verontschuldiging in het oordeel Gods moeten komen, behooren zij eerst zichzelven te veroordeelen. Hierin verschillen zij, die nog te genezen zijn van verworpenen, dat de Heere hen dringt tot berouw, en dat terwijl deze driest de teekenen hunner misdaden verbergen, gene langzamerhand van teugelloosheid in de zonde tot gehoorzaamheid des verftands worden omgebogen. Doch wat hier Juda zegt van zijn halfbroeder, laat de Heere door zijnen Profeet uitstrekken over het gansche menschelijke geslacht. Zoo dikwijls dus een verkeerde lust ons drijft tot onrechtvaardig geweld, of tot ander kwaad, moet ons deze heilige band voor den geest komen, waardoor de samenleving onderling verbonden is, om ons te weerhouden van booze daden. Want de eene mensch kan den ander geene schade doen, of hij is vijandig tegen zijn eigen vleesch, en kwetst de geheele orde der natuur en keert die om.

28. En de Midianictiscke mannen trokken voorbij. Sommigen meenen, dat Jozef op dezelfde plaats tweemaal is verkocht. Want het is zeker, dat Midian een zoon van Abra-

Sluiten