Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bleek, dat zij geleefd hadden. Nuwasheteene uitnemende gewoonte, dat de kinderen den overlevenden broeder geboren op naam van den overledene werden gezet, opdat er geen doode tak in het geslacht zou zijn. Ook deden zij aldus de schande der onvruchtbaarheid te niet. Bovendien omdat de vrouw den man tot eene hulpe was geschonken, naar dat elk aan eenig geslacht door huwelijk verwant was, was zij eenigermate aan den naam van dat geslacht verbonden. Volgens dezen regel was Thamar niet geheel vrij, zoodat zij trouw moest blijven aan het huis van Juda om eenig zaad voort te brengen. Schoon dit nu niet uit den regel der liefde voortvloeit, zoo heeft de Heere toch de plicht der menschlievendheid in 'smenschen hart ingegrift, gelijk Hij later de Joden in hunnen staat die heeft voorgeschreven. Hieruit besluiten wij, hoe slecht Onan was, die deze eer zijnen broeder misgunde, en liever het zaad wilde verderven, dan voor zijn overleden broeder den naam van vader verwerven. Ook legt Hij hiermee eene algemeene schande op het geslacht. Wij zien, dat velen hunne eigene zonen aan vrienden schenken, om die als kind aan te nemen. Het was dus eene vreeselijke onmenschelijkheid, om aan zijnen vollen broeder te weigeren, wat men aan vreemden geeft. Bovendien heeft hij niet alleen zijnen broeder in het hem verschuldigde recht verkort, maar hij wilde liever zaad op de aarde laten verderven, dan onder zijns broeders naam eenen zoon te verwekken.

10. En het was kwaad in de oogen des Hcereit. Minder net spreken de Joden over deze schandelijke zaak. Ik zal mij tevreden stellen met kortelijks dit aan te stippen zoover het schaamtegevoel dit toelaat te bespreken. Eene afschuwelijke zaak is het, om vrijwillig zaad uit te storten buiten de gemeenschap van n an en vrouw. Aan de geslachtsgemeenschap zich met opzet te onttrekken, zoodat het zaad op de aarde valt is dubbel afschuwelijk. Want dit beteekent dat men de hoop van zijn geslacht uitbluscht, en den zoon, die kon verwacht worden, doodt voordat hij is geboren. Deze goddeloosheid nu wordt thans zoo sterk mogelijk door den Geest bij monde van Mozes veroordeeld, dat Onan als 't ware door eene gewelddadige, ontijdige geboorte het zaad zijns broeders uit den moederschoot heeft weggerukt, en even wreed als schandelijk op de aarde heeft geworpen. Bovendien heeft hij aldus, zooveel in zijn vermogen was, getracht een deel van het menschelijk geslacht te verdelgen. Zoo eene vrouw op de eene of

Sluiten