Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedriegerijen bijna allen gewoon zijn hunne zonden te bedekken, totdat hun, als zij voor het licht gebracht worden, allen grond om te ontkennen ontbreekt. Hoewel hier niemand aanwezig is, die met geweld of bedreigingen de bekentenis afperst, geeft Juda zich uit eigen beweging aan haar gewonnen, en laadt hij het grootste deel der schuld op zich. Dat hij na de bekentenis zijner zonde van de straf zwijgt, daaruit besluiten wij, dat zij, die hard op anderen toornen, maar al te zeer geneigd zijn, om zichzelven vrij te spreken. Hierin dus verdient hij onze navolging, om zonder beul en foltertuig de waarheid haar volle recht te laten wedervaren, xccdat wij ons niet schamen, de zonden waarop God ons wijst, voor de geheele wereld te bekennen. Doch deze onbillijkheid hebben wij te vermijden, om niet tegen anderen hard te zijn, en onszelven uit zachtheid te sparen.

Ook getuigt deze geschiedenis, van hoeveel belaag het is, om niemand onverhoord te veroordeelen. Niet alleen omdat het beter is dat schuldigen vrijgesproken worden, dan dat de een of andere onschuldige omkomt, maar ook omdat de verdediging vele dingen aan den dag brengt, die soms dwingen tot verandering van den vorm van proces.

Zij is rechtvaardiger dan ik. Dit is eene oneigenlijke uitdrukking, want hij keurt niet alleen de daad van Thamar goed, maar hij spreekt vergelijkenderwijs, alsof hij zeide, dat hij onbillijk en zonder oorzaak boos was geworden op de vrouw, door welke hij veeleer had moeten beschuldigd worden. Voorts blijkt uit het vervolg, hoe traag zich de wereld betoont in het straffen van misdaden, als geen enkel privaat persoon opstaat als wreker van zijne beleediging. De vreeselijke en zondige daad was bedreven; zoolang Juda zich als beleedigde beschouwde, treedt hij krachtig op, de deur stond dus open voor het gericht. En thans nu de beschuldiging ophoudt, ontkomen beiden. Om strijd toch hadden allen hem moeten aanvallen. Doch 't is niet nieuw, dat de algemeene roeping door elk wordt verwaarloosd. Toch teekent Mozes aan, dat Juda ernstig berouw heeft gekregen, want hij raakt zijne schoondochter later niet meer aan. Tevens bevestigt hij ook, wat ik te voren gezegd heb, dat de afkeer van zulk eene misdaad ons van nature is aangeboren. Waar vandaan toch komt het, dat hij zich onthoudt van gemeenschap met Thamar, dan doordat hij uit natuurlijk

Sluiten