Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze. la ïer.i v vi ■ I rtrouwde macht als een teugel beschouwt, die hem belet, om de perken zijner roeping te overschrijden. Bovendien gaf hij ook een blijk van dankbaarheid, door de weldaden van zijnen heer op te sommen, als ; 'rede om hem geen kwaad aan te doen. En ja daaruit 'komt tegenwoordig zulk eene verwarring overal voort, dat de mensehen als het ware halve dierin zijn, doordat deze heilige band der onderlinge samenleving verbroken is. Wel stemmen f'len ttöe, dat zij, als zij eenige weldaad van een ander hebben tvaiigen, aan dezen verplicht zijn; ook verwijt de een den ^rij/ér zijne ondankbaarheid, maar weinigen zijn er, die oprecht Jozefs voorbeeld voigen. Opdat het echter niet den schijn >1 dat hi zich slecht:- uit menschelijke oogmerken laat weerhouden, wijst hij tevens op het beleedigen vanGod. En ia oi'! o verzo kin:, te overwinnen was er ook niets krachtiger d.m le vr-.ezt ' !- •••• '» niet v prijst hij de vriendelijk heid van zijnen heer, om de slechte vrouw van haar misdadig voornemen af te brengen, Hierop ziet ook die ééne uitzondering, v iar\ ï hij •• • •: . allee' uitgezonderd, omdat gij zijne Vi overig ijn alles in mijne hand gesteld".

Waartoe diende dit anders, dan opdat de heiligheid des huwelijks het bedorven gemoed der vrouw zou treffen, en van die schandelijke woede zou genezen? Hij worstelt dus niet alleen ernstig om zich van de verkeerde verleiding te bevrijden, maar ook wendt hij het beste geneesmiddel aan tegen de wellust dier vrouw, maar deze was ontembaar.

Wij hebben echter te weten, dat hier door Jozefs mond de heiligheid des huwelijks ons wordt aangeprezen, evengoed alsof de Heere verzekert, dat Hij de Beschermer is der huwelijkstrouw, zoodat allen, die het huwelijk van anderen schenden, niet ongestraft zijne wraak zullen ontkomen. Want als ware Hij de tusschenpersoon tusschen man en vrouw, zoo eischt Hij van beiden kuischheid. En daaruit volgt, dat niet alleen den mensch onrecht wordt aangedaan, maar ook God zelf ernstig beleedigd wordt.

10. Dat zij dagelijks tot Jozef sprak. Hier wordt Jozefs standvastigheid geprezen, waaruit blijkt, dat in zijn gemoed de vreeze Gods onbeperkt heeft geheerscht. Daardoor is het gekomen, dat hij niet slechts éénen aanval afsloeg, maar tot in de allerzwaarste verzoekingen overwinnaar bleef. Wij weten hoe

Sluiten