Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnen knecht ook door eene beproeving van anderen aard, want Hij had hem alle menschelijke hoop ontnomen.

Daarom schrijft Mozes ‚Äějaren van dagen" voor geheele en volle jaren. Om nu een beteren indruk te krijgen van zijne onwankelbare krachtige houding, moet ook deze wending der Goddelijke voorzienigheid, waarvan ik reeds sprak, worden opgemerkt.

Daardoor toch wordt Jozef geleid, totdat hij de aandacht des konings trok.

In den droom des konings is in de eerste plaats dit vermeldenswaardig, dat God zijne openbaring nu en dan tot ongeloovige en onheilige menschen uitstrekt. Dit was ten minste eene zeldzame eer, om onderricht te worden aangaande den toekomstigen loop van veertien jaret). Want Gods wil werd aan Pharao geopenbaard even alsof hij door het woord werd onderwezen, behalve dat de uitlegging elders moest gezocht worden. Hoewel nu God in 't bijzonder zijn woord bestemt voor zijne Kerk^ioet het ons toch niet ongerijmd toeschijnen, dat Hij nu en dan ook anderen in zijne school opneemt met een ander doel. Het eigendom der Kerk is de leer, die leidt tot het eeuwige leven. De kinderen dezer eeuw worden slechts aangaande den staat van het tegenwoordige leven in het voorbijgaan onderricht. Als we dit verschil opmerken, zal het ons niet verwonderen, dat enkele openbaringen aan onheilige en vreemde volken ten deel vallen, al is ook aan de Kerk ook de leer des geestelijken levens als haar erfelijk bezit in bewaring gegeven. Dat op den eersten droom een andere volgt, is om twee redenen geschied. God wilde Pharaos gemoed wakker schudden, opdat hij met te grooteren ijver de oplossing zou vragen, en vervolgens wilde God meer helderheid schenken aan het verborgene gezicht. Kortom, Hij volgde denzelfden regel in dezen droom als in het dagelijksch leven. Immers wat Hij eenmaal heeft geopenbaard, herhaalt hij ten tweeden male en scherpt Hij soms meermalen in, niet alleen opdat de leer dieper in onze harten doordringe en meer kracht doe, maar ook opdat zij voor ons verstand te duidelijker zij. Dat de Heere echter door een tweeden droom hetgeen Hij slechts duister had aangekondigd heeft willen verduidelijken, blijkt daaruit, dat dit zinnebeeld dichter bij de zaak zelve komt. Eerst ziet Pharao vette koeien door magere verslonden worden. Dit gaf niet zoo duidelijk eenen overvloed van zeven jaren en een te kort van den-

Sluiten