Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorspellen wat toekomstig is, maar ook de redmiddelen aartwijzen tegen dreigende rampen. Nadat hij dus eene voorspelling heeft gegeven, over den loop van veertien jaren, zegt Jozef thans wat de nuttigste handelwijze was, en spoort Pharao aan, om zijne' taak trouw waar te nemen. En dit was een van de kenmerken, waarmee God altoos zijne profeten van de leugenachtige waarzeggers onderscheidde, dat Hij hen toerustte met de gave van onderricht en vermaning, opdat zij niet nutteloos de toekomst zouden voorspellen. Laten wij aannemen, dat de voorspellingen van Apollo en alle magiërs waar zijn geweest en niet vol dubbelzinnigheden, waartoe dienden zij anders, dan om de menschen door een verkeerd vertrouwen blindelings te leiden en hen door wanhoop in het verderf te storten ? Geheel anders was de van God voorgeschrevene wijze van profeteeren, die de menschen tot godsvrucht neigde, tot bekeering bracht, en als verslagenen van vrees aanzette tot bidden. Omdat nu deze voorspelling (waarvan melding wordt gemaakt) slechts tot tijdelijk nut in dit bouwvallige leven was gegeven, gaat Jozef niet verder, dan de vermaning, tot welk einde de droom hem was geopenbaard, 't Is alsof hij zeide: Wees niet bedroefd over de openbaring, pluk de vrucht daarvan, en bescherm uw rijk tegen gebrek. Toch hééft God ongetwijfeld zijn tong bestuurd, opdat Pharao hem dit ambt zou opdragen. Want hij dringt zich niet listiglijk in, en misbruikt niet de gave der openbaring tot persoonlijk voordeel, maar onbewust van hetgeen van Godswege was verordineerd, wordt hij geleid tot Zijn oogmerk n 1. dat het huis van Jacob in den honger boven verwachting voedsel zou vinden.

&5. Onder de hand van Pharao. Omdat voorspoed de menschen aldus benevelt, dat de meesten niet zorgen voor de toekomst, maar den overvloed, die voor de hand ligt, in onmatigheid verteren, vermaant Jozef den koning, om hiervoor te zorgen, dat het land eenen opgelegden voorraad hebbe. Bovendien heeft het volk, toen het begreep, dat zulk eene menigte koren niet zoo maar door den koning werd opgezameld, maar dat een redmiddel werd gezocht tegen het ongewone kwaad, zich ook aan matigheid gewend. Omdat echter de weelderigheid bijna altoos toeneemt bij overvloed, en Gods zegening verkwist, was de teugel der heerschappij daartoe noodig. Dit is de reden, waarom Jozef beval, om onder toezicht des konings schuren te bou-

Sluiten