Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringe beteekenis zijn geweest, om dit gezag te vermeerderen en te versterken.

De tweede reden van het opgeven des leeftijds is, om de lezers bij zichzelven te doen overwegen hoe langdurig zijne kwellingen waren, waardoor hij nu eens zus dan weer zoo werd geslingerd. En al was hij vriendelijk behandeld, zoo kon de ballingschap van dertien jaren reeds eene allerzwaarste beproeving heeten, omdat de terugkeer naar zijn vaderlijk huis niet slechts dooide keten der slavernij, maar zelfs door den kerker was verhinderd. Alleen dus na geoefend te zijn door een langdurig leeddragen kwam hij tot eenen beteren staat.

Vervolgens voegt Mozes er aan toe, dat hij vlijtig en met de uiterste trouw zijne taak heeft vervuld. Want die rondreis, waarvan hij melding maakt, was het teeken eener buitengewone vlijt. Hij had ten minste gezanten kunnen aanstellen, om op hunne schouderen het grootste deel van het werk en van de moeite te leggen.

Doch wijl hij wist, dat hij van Godswege was geroepen, en eenmaal verantwoording zou moeten doen voor den hemelschen rechterstoel, weigert hij geene enkele moeite op zich te nemen. Ook wordt met weinige woorden zijne ongelooflijke wijsheid door Mozes geprezen, dat hij plotseling de beste manier om het graan te bewaren uitvond. Want het was een moeilijk werk om in elk van de steden schuren te bouwen, die den geheelen voorraad van één jaar, en vervolgens nog het vijfde deel konden bevatten. Ook die verdeeling zelve was evenzeer het bewijs van goed doorzicht, daar aldus de leeftocht door de inwoners van elke streek niet ver behoefde gezocht te worden. Een weinig verder wordt hieraan toegevoegd zijne eerlijkheid, die geen minderen lof verdiende, daar hij toch bij dien grooten hoop zich van alle willekeur onthield, even alsof hem slechts een ambt van minderen rang was verleend. Uit beide lofwaardige deugden vloeide het voort, dat hij na de onmetelijke hoopen te hebben verzameld, toch niets verminderde in zijne gewone vlijt, totdat hij alle deelen van het door hem aanvaarde ambt had vervuld.

Verzadiging brengt walging voort (gelijk het oude spreekwoord zegt) en vandaar is overvloed meestal de moeder van luiheid. Vanwaar komt het dus, dat Jozefs vlijt een gelijkmatigen tred houdt, en niet door den aanblik van den tegenwoordigen

Sluiten