Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrome man eenigermate verontschuldigbaar. Wie bij God zweert wil Hem tusschen beide partijen plaatsen, om de woordbreuk te straffen. Zij die bij hun leven of hun hoofd zweren, plaatsen alshetware datgene wat zij het kostbaarste achten als onderpand tusschen beiden. Op deze wijze wordt niet de Majesteit Gods op een sterfelijk mensch overgebracht, want het is iets heel anders Hem als getuige aan te roepen, die het recht heeft om te straffen, dan bij hetgeen ons het meest dierbaar is te verzekeren, dat hetgeen wij zeggen waar is. Zoo kent Mozes, als hij hemel en aarde tot getuige roept (Deut. 32 vs. 1) aan deze niet.de godheid toe, zoodat hij zich nieuwe afgoden maakt, maar opdat de wet te hooger gezag zou hebben, verklaart hij, dat er geen oord der wereld zou zijn, dat niet bij Gods troon zou getuigen van de ondankbaarheid des volks, indien het de leer der zaligheid versmaadde. Toch geloof ik, dat er in deze wijze van eedzweren, die Jozef bezigt, iets met recht te berispen is. Het was eene onheilige vleierij der Egyptenaren, om te zweren bij het leven des konings. Evenzoo zweren de Romeinen bij den genius van hunnen vorst, nadat de dienstbaarheid was aangevangen, zoodat zij hunne Ceasars met de goden gelijk stelden. Deze eed althans is verre van oprechte vroomheid. En daaruit kan men zien, dat er niets moeilijker is voor de vrome knechten Gods, dan rein te verkeeren in het vuil der wereld, zonder dat zij daardoor besmet worden. Wel vv'as Jozef nooit zoodanig door de bederfselen van het hofleven besmet, dat hij geen zuiver dienaar Gods bleef. Toch zien wij, dat hij door zich te richten naar de verkeerde gewoonte van spreken, met eenigen smet is bezoedeld geworden. Ook toont de herhaling, dat als iemand eenmaal aan het kwade gewoon is, niets gevaarlijker is, dan in dezelfde zonde te vallen. Wij zien, dat zij, die zich eenmaal de vrijheid hebben veroorloofd om lichtvaardig te zweren, ook al worden nietige dingen verhandeld, toch om het andere woord de een of anderen eed zich uit den mond laten vallen. En daarom moet des te grootere voorzichtigheid worden in acht genomen, opdat niet eene dergelijke toegevendheid ons in eene kwade gewoonte verhardt.

17. En hij zette hen samen in beivaring. Hier betoont Jozef zich niet slechts in woorden, gelijk eerst, maar ook inderdaad hard tegenover zijne broederen, door hen allen in den kerker te sluiten, alsof hij van plan was hen spoedig te

Sluiten