Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wust waren. Maar thans worden zij als het ware genoopt, om tot zichzelven in te keeren. Wij zien dus, dat God door tegenspoed de menschen beproeft, en hij met aflegging van alle uiterlijk vertoon, niet alleen hu i gemoed doorboort met eene heimelijke vrees, maar zelfs hun de bekentenis ontwringt, die zij zoo gaarne zouden vermeden hebben.

Een onderzoek van dezen aard is voor ons meer dan noodig. De menschen bezitten eene verwonderlijke veinzerij, om het kwaad te bedekken, en zoo daar straffeloosheid bijkomt, wordt de gevoelloosheid dubbel sterk. En daarom blijft er geen ander middel over, dan dat zij, die zich gevoelloos maken, door kwellingen en straffen, wakker worden, zoolang de Heere hen nog spaart.

Iets heeft Jozef dus gedaan gekregen, dat hij aan zijne broeders het besef hunner zonde heeft afgeperst, waarin zij zich kalm op hun gemak bevonden. Ook heeft zich de Heere over hen ontfermd, door het bedeksel weg te nemen, waardoor zij zich al te lang hadden misleid; zoo draagt Hij ons nog' heden, als Hij ons door de hand van menschen kastijdt, voor zijnen rechterstoel. Toch zou het weinig baten, om door tegenspoed te worden geoefend, zoo Hij niet van binnen onze harten trof. Immers wij zien hoe weinigen, al worden zij door de zwaarste straffen vermaand, hunne zonden bedenken ; niemand althans vernedert zich tot die kennis dan gedwongen.

En daarom lijdt het geen twijfel, of God heeft, om de zonen van Jacob tot berouw te brengen, zoowel door verborgene ingeving des Geestes als door uitwendige kastijding hen in de engte gebracht, zoodat zij hunne zonde, die maar al te lang in hun gemoed diep begraven lag, begonnen te gevoelen. Ook moeten de lezers opmerken, dat de zonen van Jacob niet maar hebben aangenomen, wat voor de hand lag, maar dat hun te binnen is gekomen, dat van Godswege onderscheidenlijk aan zondaren straffen worden opgelegd. Om Gods oordeelen te verstaan nu past het ons de oogen ver om ons heen te slaan. Wel plaatst God soms door oogenblikkelijk straf te vorderen van zonden, deze als het ware tot een schouwspel voor onze oogen. Dikwijls echter straft hij, alsof Hij anders handelt, onze zonden heimelijk en als in het duister. Hadden Jacobs zonen slechts de ooganblikkelijke Oorzaak gezien, dan hadden zij niets anders gekund, dan morren en klagen, dat hun onrecht

Sluiten