Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29. En hij hief zijne oogen op, en zag Benjamin zijnen broeder, den zoon zijner moeder, en hij zeide: Is deze uw jongste broeder, waarvan gij mij gesproken hebt? En hij zeide: God zij u genadig, mijn zoon.

30. En Jozef haastte zich, want hij kreeg te doen met zijnen broeder en zocht te weenen, derhalve ging hij in het slaapvertrek en weende daar.

31. En hij wiesch zijn aangezicht en ging uit, en deed zich geweld aan en zeide: Zet brood pp.

32. En zij zetten gereed voor hem afzonderlijk, en voor hen afzonderlijk en ook voor de Egyptenaren, die met hem aten afzonderlijk, want de Egyptenaren konden geen brood eten met de Hebreen, wijl dit den Egyptenaren een gruwel was.

33. En zij zaten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene naar zijn eerstgeboorte, en de jongere naar zijne jonkheid, en elk der mannen gaf zijne verwondering te kennen aan dengene, die naast hem zat.

34. En hij nam deelen, die voor hem stonden, voor hen, en vergrootte het deel van Benjamin, vijfmaal zoo groot als dat van allen, en zij dronken en zij werden dronken met hem.

1. Voorts ivas de hongersnood, zwaar in dat land. In dit hoofdstuk wordt de tweede tocht verhaald van Jacobs zonen naar Egypte, nadat de vroegere voorraad was verbruikt.

Nu kan de vraag gesteld worden te dezer plaatse hoe Jacob toch zijn gezin, al was het maar enkele dagen, met zulk een weinigje graan heeft onderhouden. Want al geven wij toe, dat elk door onderscheidene ezels is begeleid, wat beteekent die hoeveelheid dan nog, om driehonderd menschen te onderhouden. Want daar Abraham een groot getal slaven had, en van Izaaks knechten boven melding wordt gemaakt, zoo is het niet aan te nemen, dat Jacob zoo geheel ontbloot is geweest, dat hem geen knecht overbleef. Zeggen wij, dat de man als vreemdeling door den hongersnood gedwongen is geweest, om alles te verkoopen, dan is dit een onzeker vermoeden. Mij komt het meer aannemelijk voor, dat zij zich met eikels, kruiden, en wortels hebben gevoed. Wij weten immers, dat oosterlingen,

Sluiten