Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid van zijn gezin, op den dag, dat hij aftoog naar Egypte. Er wordt verhaald, dat hij zeventig uit hem voortgekomene zielen heeft meegevoerd, of aldaar heeft verkregen, opdat de vergelijking van dit zoo kleine getal met die groote menigte, die de Heere uitleidde, te meer zijne wonderlijke zegening zou doen uitblinken. Dat de fout aan de afschrijvers moet toegekend worden, blijkt daaruit, wijl hij bij de Grieksche vertalers slechts op ééne plaats voorkomt, en zij elders met de Hebreeuwsche optelling overeenstemmen. Het ging gemakkelijk, dat eene plaats werd bedorven, wijl getallen met teekens worden aangeduid. Ook vermoed ik, dat het hierdoor is gekomen, dat zij die zich met schrijven bezig hielden, bijna onbekend waren met de Hebreeuwsche taal, zoodat zij in de meening, dat de plaats in de Handelingen bedorven was, verkeerdelijk het goede getal hebben veranderd. Wil iemand echter liever, dat Lucas aan ongeleerden en die nog in de eerste beginselen stonden, dit heeft toegegeven, daar zij aan de Grieksche lezing gewoon waren, zoo verzet ik mij hiertegen niet. Wel is er in Mozes woorden niet de minste dubbelzinnigheid, en ook is er geene reden, waarom hij eene zaak van zoo geringe beteekenis, waarin niets ongerijmds ligt, zou verdraaien. Immers het is ook volstrekt niet verwonderlijk, dat de eene letter op de plaats van de andere in de afschriften is gezet. Maar dit is van het meeste belang, om na te gaan, waartoe door Mozes een zoo klein getal wordt vermeld. Want naar mate het minder begrijpelijk is, dat zeventig menschen in een niet zoo lang tijdsverloop tot zulk een volk zijn aangegroeid, des te heerlijker blinkt Gods genade daarin uit. En dit is ook de reden, waarom hij dit getal meermalen uitdrukkelijk noemt. Want deze wijze van uitbreiding der kerk was volstrekt niet gewoon menschelijk, daar toch Abraham tot zijnen ouderdom eenzaam had geleefd, en na den dood van Izaak Jacob alleen overbleef, en deze aangegroeid tot een middelmatig gezin in een hoekje van Egypte was opgesloten, en nu plotseling uit eene drooge fontein zulk eene ongelooflijke

menigte volks opwelt.

Dat van Saul een der zonen van Simeon, gezegd wordt, dat hij geboren is uit eene KanaSnitische vrouw, daarmee wilde Mozes ongetwijfeld, dewijl hij de moeders der anderen niet noemt, de schande van dat geslacht brandmerken. Immers de vrorne vaderen hebben zich vlijtig gewacht, om zich niet door

Sluiten