Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

letten op het doel des Heiligen Geestes. Ten eerste werden Jacobs zonen vóór den tijd bekend gemaakt met den aard van het bezit, dat zij behielden, opdat zij zouden weten dat God een bijzondere zorg voor hen had.

Bovendien moesten zij weten, dat al wordt de geheele wereld door Zijne voorzienigheid bestuurd, zij toch als huisgenooten Gods, boven de andere volken werden voorgetrokken. Voor het uiterlijke schijnt dit gering en nietig, dat aan Juda's stam een gebied wordt beloofd rijk aan wijnstokken, en een overvloed van kudden, die melk zouden voortbrengen.

Maar als men overweegt, dat de Heere hierin een schitterend bewijs zijner uitverkiezing gaf, dat Hij als een huisvader afdaalt tot de zorg voor levensonderhoud, en ook in zaken van weinig gewicht toont, dat Hij aan Abrahams zonen door den heiligen band des verbonds was verbonden, zal men naar een diepzinniger verborgenheid niet zoeken. In de tweede plaats wordt, hier de hoop op de beloofde erfenis verlevendigd. En daarom verklaart Jacob, alsof hij hen met eigen hand in het bezit stelde, welk eene woning aan elk zou ten deel vallen en dat met eene gemeenzaamheid, alsof het eene zaak gold, die tegenwoordig was. En zou de bevestiging van eene zoo gewichtige zaak, den gezonden en voorzichtigen lezer te gering toeschijnen ?

Dit is echter het voornaamste stuk, dat Jacob hun nader aanduidt, vanwaar de koning, die de volle zaligheid zou aanbrengen, tot hen zou komen. Aldus verklaart hij de duistere belofte aangaande het gezegende zaad wat nader. Deze dingen nu hebben zooveel gewicht, dat de eenvoudige behandeling, daarvan ons, als wij maar zuivere uitleggers zijn, met recht in verwondering moet brengen. Met weglating van andere dingen .bestaat de niet geringe verdienste dezer profetie daarin, dat zij onheilige menschen den mond stopt, die gaarne Mozes geloofwaardigheid zouden verminderen. Zoo toch durven zij niet meer tegen te spreken, dat Jacob door hemelsche ingeving heeft gesproken. Laten wij aannemen, dat Mozes niet verhaalt, wat oudtijds Jacob had voorspeld, maar op eigen gezag spreekt, van waar kon hij dan dingen raden, die eindelijk vele eeuwen later zijn gebeurd, daar toch .Davids rijk wordt voorspeld. Ook lijdt het geen twijfel, of God heeft bevolen het land bij het lot te verdeelen, opdat er op Jozua geene verdenking zou vallen, dat hij volgens afspraak en onderricht van zijnen meester

Sluiten