Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslachten, die van hen afstamden. Hier althans was het de geschikte tijd voor Mozes, om te zorgen voor het aanzien van zijn volk. Doch zoo weinig geeft hij om loftuitingen, dat hij den vader van zijn geslacht openhartig met eene eeuwige schande brandmerkt, die zich over allen uitstrekte.

Honden als Lucianus, die aan Mozes leer trachten te knabbelen, beweren dat hij een listig man is geweest, die zich heeft meester gemaakt van de heerschappij overeen ruw volk. Maar als dit zijn voornemen was, waarom heeft hij dan niet voor de zijnen gezorgd ? Zijne zonen, die hij, ware de eerzucht zijn raadsman geweest, met alle moeite in de hoogte zou gestoken hebben, verklaart hij van de eere des- priesterschaps vervallen, en hij roept hen tot een lagen en geringen dienst. Wie ziet niet in, dat hij veeleer door Goddelijk beleid dan door menschelijke voorzichtigheid aan de goddelooze lasteringen den pas heeft afgesneden? W ie ziet niet in, dat daarom de erfgenamen van dien uitnemenden en bijzonderen man van alle eer zijn uitgesloten, opdat geene kwade achterdocht op hen zou blijven rusten ? Maar om te zwijgen van zijne kinderen en kleinkinderen, dat hij in den persoon van Levi zijn geheele geslacht vernedert, daaraan kan men niet den mensch maar den Engel kennen, di-e,: spreekt door de ingeving des Heiligen Geestes, en rein is van alle vleeschelijke eerzucht.

In dè eerste plaats nu spreekt hij van de misdaad, vervolgens voegt hij daaraan de straf toe. De misdaad is deze, dat wapenen des gewelds in hunne tenten zijn. Daarom verklaart Jacob, dat hij zoowel met de tong als met zijn hart afkeerig is van hunnen raad, wijl zij naar hunnen lust de stad met de inwoners hebben verdelgd. Over de woorden bestaat verschil bij de uitleggers. Enkelen toch houden D'nSO (mekarooth) voor zwaarden, alsof Jacob had gezegd, dat hunne zwaarden misdadig met onschuldig bloed bevlekt waren. Doch beter is het gevoelen van hen, die woningen vertalen, alsof Jacob had gezegd, dat. onrechtvaardig geweld bij hen woonde, daar zij zoo bloeddorstig waren. Ik twijfel er niet aan, of het woord T2J (kebood) is als „tong" bedoeld, gelijk ook op andere plaatsen. Aldus i-s de zin duidelijk, dat Jacob de door zijne zonen beraamde misdaad van harte verafschuwt, zoodat hij niet de minste goédkeuring met zijne tong daaraan geeft En dit doet hij met het doel, dat zij zichzelven zouden beginnen te mishagen, en opdat'alle anderen zouden • keren hunne trouweloosheid, gepaard

Sluiten