Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bemoedigt, dat zij n. 1. over hunne vijanden, door wie zij overwonnen en verdrukt waren, zouden triomfeeren, doch eerst op het laatst. Voorts kan men deze voorspelling laten slaan op de geheele kerk, die niet maar een enkelen dag wordt aangevallen, maar gedurig nieuwe nederlagen heeft te verduren, totdat de Heere haar ten slotte opneemt.

20. Aangaande Aser. Alleen de erfenis van Aser wordt aangeroerd. Daarvan zegt hij, dat zij rijk zal zijn aan het uitnemendste en aangenaamste voedsel, zoodat hij geen vreemde hulp zou noodig hebben, daar hij leeftocht genoeg in zijn land had. Hij noemt deze lekkernijen koninklijk in den zin van uitgezocht. Werpt iemand mij tegen, dat het niet veel beteekent, om smakelijk en lekker brood te eten, zoo antwoord ik, dat men moet letten op het einde, wijl zij hieruit Gods vaderlijke zorg konden leeren kennen, die voor hun voedsel zcrgde.

21. Nafta Ij'. Enkelen meenen, dat in den stam van Naftali de vlugheid wordt geprezen.*jMij lacht meer eene andere beteekenis toe, dat hij meer met begaafdheid en zoete woorden zich zou beschermen en verdedigen, dan met geweld van wapenen. Dit nu is eene deugd, waarvoor men zich niet behoeft te schamen, als men ruwe gemoederen door een vriendelijk en vleiend woord weet te streelen, als men den ontstoken toorn weet te bedaren, en als men een aanstoot, die gegeven is, door dergelijke kunstmiddelen weet te sussen. Met deze lofspraak vereert hij de zonen van Naftali, dat zij meer op vriendelijkheid, schoone woorden, en middelen des vredes zich zouden toeleggen, in plaats van zich te versterken met kracht van wapenen.

Hij vergelijkt hen echter bij eene losgelatene hinde, die op de jacht gevangen is, maar niet gedood wordt, doch aangenaam wordt verzorgd.

22. Gelijk een vruchtdragende boom. Anderen vertalen : „zoon des sieraads". Beide vertalingen passen hier. Ik neig echter meer tot het eerste gevoelen, omdat Jacob m. i. zinspeelt op zijnen naam, die toeneming of groei beduidt.

Toch ontken ik niet, dat de gelijkenis is ontleend aan een boom, die geplant bij een fontein, uit den besproeiden grond sap en vocht trekt, om te beter te groeien. Kortom hij is geboren om toe te nemen, gelijk een boom aan eene bron geplant, die door zijne schoonheid en liooge statuur de omringende belemmeringen te boven komt.

Sluiten