Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"en zodanig, dat het door de menschelijke ondeugden niet het minst wordt besmet. De verkooping van Jozef was eene afschuwelijke misdaad, door hare wreedheid en trouweloosheid. En toch werd hij alleen krachtens Goddelijk besluit verkocht. Want God rustte maar niet, 0m; na een tijd lang te hebben toegegeven en de teugels van het beheer over de boosheid der menschen te hebben laten glippen, daarna weer van deze gelegenheid gebruik te maken, maar Hij bepaalde ook de handelwijze, die Hij naar Zijn goedvinden geheel wilde regelen en vaststellen. Zullen wij dus recht en nauwkeurig spreken, dan moeten wij zeggen, dat Jozef door de misdadige overeenkomst der broederen eri door de verborgene Voorzienigheid Gods is verkocht geworden, loch maakte God met hen geen gemeene zaak, zoodat Hij eenig deel had aan hunne onheilige begeerte, want terwijl zij het verderf huns broeders beraamden, zorgt Hij van uit den hoogen voor hunne behoudenis. En daaruit besluiten wij, dat Hij onderscheidene manieren heeft, waarop Hij de wereld regeert. Dit kan in het algemeen worden vastgesteld, dat er niets geschiedt zonder Zijnen wil. Want Hij beheerscht de plannen der menschen, en buigt hunnen wil, en leidt lunne ondernemingen naar deze of gene zijde, en bestuurt den afloop. Maar zoo de menschen iets goeds en rechtvaardigs ondernemen, bestuurt en beweegt Hij hen van binnen door Zijnen Geest, zoodat al wat goed is met recht aan Hem kan worden toegeschreven. Doch zoo Satan en de goddeloozen razen, handelt U op eene onverklaarbare wijze door hunne handen aldus, dat e goddeloosheid op hunne rekening blijft staan, en hun de schuld wordt toegerekend. Immers zij worden niet door den aandrang des Geestes tot zondigen geleid, gelijk de geloovigen ^ocde daden, maar zij zijn hun eigen ontwerpers en zij volgen Satan als hun leidsman. Aldus zien wij midden in den nevel onzer ongerechtigheid Gods rechtvaardigheid doorstralen. Want God doet nooit afstand van Zijne rechtvaardige redenen van handelen, en de menschen worden door hun eigen verkeerden wil 1,1 schuld gewikkeld. Als wij hooren, dat God de booze verwachtingen en schadelijke begeerten der menschen verijdelt zoo verkrijgen wij daaruit een niet geringe troost. Laten de goddeloozen maar in de weer zijn, zooveel zij willen, laten zijmaar rumoeng zijn, kortom laten zij hemel en aarde in opschudding brengen, toch zullen zij met hunen ijver niets vorderen

Sluiten