Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Beieren, den 19 juni, de oude vrijheid bezochten. Hunne prinselijke Hooglieden waren vergezeld van generaal Jungbluth, adjudant, kapitein du Roy de Blicquy, stafofficier van het gidsenregiment, jonkvrouw gravin Eiisabeth d'Oultremont, eeredame, en baron de Woelmont, eereridder. F. Cogels, gouverneur der provincie, V. Van Hal, burgemeester der stad en Baron A. de Vicq de Cumptich, majoor-bevelhebber der Burgerwacht, omringd door senators, volksvertegenwoordigers en gemeenteraadsleden ontvingen het prinselijk paar. Na den welkomgroet door den Burgemeester, waarop de prins met de meeste welwillendheid antwoordde, het in oogenschouw nemen der Burgerwacht en de gewone voorstellingen, reed de stoot onder do geestdriftige kreten der bevolking en voorafgegaan van al de maatschappijen der stad langs de Gasthuisstraat naar het stadhuis. Hier heette de geachte Burgemeester de prinsen opnieuw welkom en stelde overheden en ambtenaren aan hunne Hoogheden voor. Daarna vertoonden de prinsen zicli op de pui van het stadhuis en woonden liet voorbijtrekken bij der schoolkinderen en maatschappijen onder het uitvoeren der Brabangomie. Dan volgden de gilden der verschillende gemeenten van het arrondissement met hunne aloude vaandels en breuken, de Boerengilden met hunne veelkleurige vlaggen, de muziekkorpsen, en weldra stonden niet minder dan 94 maatschappijen op de Groote markt geschaard. Vaderlandsche liederen werden aangeheven. Te midden van de opgetogenheid der prinsen en de begeestering van die ontelbare menigte ontsprongen de drinkwaters van Turnhout's nieuwe waterleiding uit twee fonteinen, te dier gelegenheid op de Groote Markt opgericht. Daarna had in de versierde bovenzaal van het Stadhuis een lunch plaats. Wanneer dit weder was afgeloopon, bezochten de prinsen de St Pieterskerk, het Nijverheidsgesticht Brepols en Dierckx Zoon, den Watertoren en de fabriek L. Biermans. Zij vertrokken om 3 1/2 ure naar La Panne en bedankten nog eens hartelijk den Burgemeester en de bevolking voor het geestdriftig onthaal. Nadien begonnen de Concerten en 's avonds was geheel de stad verlicht.

Turnhout was ook meermaals in feest, om zijne gehechtheid

Sluiten