Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan vaderlandsche herinneringen of zijne genegenheid voor hare overheid te toonen.

Buiten de inhalingen der nieuwe Burgemeesters, der nieuwe gouverneurs, en de jaarlijksche kermis op den zondag na den 15 augustus, dient eene bijzondere melding gemaakt te worden van de Patriotten-feesten gevierd op de 75c' en 100' verjaring van den Slag van Turnhout.

Het was den 9 en 10 october 1864, dat de 75e verjaring gevierd werd. De eerste dag werd de eenigste over blij veling der zegevierende Patriotten van 1789, A. Coninckx van Gierle, plechtig ingehaald en in triomf de straten rondgeleid en op het stadhuis verwelkomd. Daarna begon het festival, geopend met eene cantate, waarvan het gedicht werd opgesteld door J. Diels en de muziek gecomponeerd door A. Van Elslande. Een zegestoet werd ook gevormd, bestaande uit een praalwagen, omringd van de muziekmaatschappijen der stad; volksspelen, oplating van ballons, concert, vuurwerk en algemeene verlichting der stad, vervulden verder den eersten feestdag, 's Anderdaags, maandag, vereenigden zich 29 gilden, de muziekmaatschappijen, de held A. Coninckx, in stoet en begaven zich naar de S' Pieterskerk, waar om 10 uren eene plechtige mis met groot orkest als dankzegging werd opgedragen. Daarna schieting ter Wip van Oosthoven, den Edelen Handboog, uitdeeling van witten brood aan den arme, concert, steekspel, uitgang van den praalwagen ; om 8 uren des avonds, kondigden de groote klok, het spelen van den beiaard en het grof geschut de sluiting der feesten aan.

Vijf-en-twintig jaren later, op den 100u verjaardag, werden deze feestelijkheden van 1864 nog overtroffen. Het feest werd gesteld tijdens de kermis van 17 tot 25 augustus 1889; eene som van 25,500 fr. werd op stadskas verleend om de onkosten te dekken. In al de wijken werden vergaderingen bijeengeroepen om ieder het zijne bij te dragen tot liet welgelukkon der feesten. De stad geleek in die dagen een waar Eden. Praalbogen in al de straten, vlaggen aan al de huizen, jaarschriften aan gevels en zuilen, versieringen van allen aard bewonderde de nieuwsgierigheid van duizenden vreemde-

Sluiten