Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der heercn de Jambliue en Royers-Zanén werden door eenen derden deskundige onderzocht, den lieer Mottart, ingenieur der werken van de stad Luik, dewelke hierover een breedvoerig verslag met bestek en plannen, den 5 september 1892, op het bureel des Raads neerlegde.

De zaak werd nog dikwijls druk besproken tot dat in de raadzitting van 27 februari 1893, de drij ontwerpen, de Jambliue, Rovers, Mottart, ter stemming kwamen, en het stelsel Mottart, met voorbehoud van uitstorting der rioolwaters in de Aa later te bespreken, negen stemmen op veertien bekwam.

Sinds dien hield deze ingenieur zich onledig met de studie van behandeling der rioolwaters, vooraleer in de rivier de Aa te worden ontlast. Het besproeiingsstelsel of wateringen met houtgewas, (stelsel Mottart), vergaarbakken, kronkelgrachten, worden meermaals verhandeld, en zelfs in zitting van 30 mei 1903 lokte het stelsel Mottart, ter stemming gebracht, een misverstand uit tusschen de raadsleden, die op 14, 7 ja, 1 neen stemden en 6 zich onthielden. Eindelijk, in zitting van 19 april 1894. werd door den Gemeenteraad, met 8 stemmen tegen 4 en twee onthoudingen, het volgend dagorde aangenomen : » De nedergelegde plannen voor het maken van riolen van M. Mottart goed te keuren, mits deze door eenen ambtenaar die het gouvernement zal noemen, te laten onderzoeken en ons aan dezes beslissing te zullen onderwerpen. » Het ontwerp alzoo gestemd sloeg alsdan den bestuurlijken weg in naar de hooge overheid. De groote moeilijkheid bleef steeds altijd de uitstorting der rioolwaters. De heer Burgemeester Van Hal bleef zijnen plicht niet te kort en wendde alle pogingen aan om tot gewenschten uitslag te komen, welken zich niet liet wachten. Het stelsel Mottart met uitspreidingsveld werd aangekleefd, de hoogere gezondheidsraad gaf zijne goedkeuring en de Staat beloofde voor zijne tusschenkomst een derde der totale uitgaaf te dragen.

Den 22 januari 1900 had op het stadhuis de openbare aanbesteding van de ontworpen riolen plaats. Het bestek door den ingenieur Mottart opgemaakt beliep 791,414,93 fr. Tien aannemers boden zich aan. De heeren J. H. Bolsée en Em. Ar-

Sluiten