Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd naar Corsendonk overgebracht en in de kerk voor den grooten autaar begraven (1).

In Girulanus tijd leefde te Corsendonk nog een ander Turnliouter, Martinus Heyart, ook meester der Schoone Kunsten, waarvan wij lezen : quod fuerit vir sanctus, exceUens in virtute humilitatis. Hij werd profes in 1407 en stierf in 1413. . GOELEN HENRICUS (in liet klooster P. Eduardus) geboren te Turnhout 4 maart 1850, ontvangt het habijt in de orde der Paters Capucienen den 2 october 1869, provinciaal der Belgische Provincie in 1882-1885 en in 1888-1891. Hij vertrok naar de missie van Indië in liet jaar 1891, werd reguliere overste der missie van de Paters Capucienen in Punjab en vicaris generaal van den bisschop van Lahor in 1892. Hij stierf den 28 juni 1903 te Dalhousie (PunjabHindoustan) (2).

GOVAERTS PETRUS (3) werd te Turnhout den 8 december 1044 geboren uit eene der aanzienlijkste familiën der stad. Hij volgde de leergangen van wijsbegeerte, burgerlijk en kerkelijk recht aan de Universiteit van Leuven en doceerde weldra zelf in verscheidene pedagogiëii. In 1674 werd hij voorzitter van

het Malderus college ; het jaar nadien verwierf hij den graad van doctor in de rechten. Verscheidene malen in 1676, 1679, 1684, werd hij Rector Magnificus der Hoogeschool gekozen en verdedigde krachtdadig de voorrechten der Alma Mater, vooral op de Europeesche vergaderingen, die eindigden met den Vrede van Nijmegen. Intusschentijd had hij eene kanunniksdij te Brugge aangeworven, doch verwisselde ze tegen eene in St. Pieter te Leuven. Tot hoogere ambten bestemd werd hij in 1689 geestelijk raadsheer bij den Grooten

(1) Corsendonca. p. 117.

(2) Necrologium der Paters Capucienen, 1903.

(3) P. Govaerts werd geboren in het liuis « den Grooten Engel » Patersstraat, nu aan Mr Huybrechts toebehoorend. Versl. v. T. 1872, bl. 90. — Zijn vader was president-schepen der Vrijheid. Zijne moeder heette volgens zijne doopakte : Petronilla Goossens, doch Foppens noemt haar Claessens.

Sluiten